Jesteś tutaj:
Budżet na rok 2017 przyjęty jednogłośnie na ostatniej sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku
2017-01-03
Wielkości 52.738.455,83 zł po stronie dochodów i 59.145.664,97 zł po stronie wydatków, w tym 16.168.315,66 zł, jako wydatki majątkowe oraz wartość deficytu 6.407.209,14 zł – to najważniejsze wskaźniki budżetu gminy Sędziszów na 2017 rok, jaki uchwaliła Rada Miejska na ostatniej sesji w 2016 roku (28 grudnia). W trakcie głosowania obecnych było 15 radnych, a uchwała została przyjęta jednogłośnie. To rekordowy budżet pod względem wielkości tak dochodów jak i wydatków gminy. Wśród tych ostatnich 27,34% ogółem wydatków, to wydatki majątkowe tj.16.168.315,66zł.

Skarbnik Lucyna Nahajczuk przedstawiając uchwałę budżetową jako najważniejszy dokument dla gminy, budżetu i zadań jakie stoją przed gminą na 2017 rok omówiła stan zadłużenia na koniec 2016 roku. Jest to kwota 17.477.783,00 zł, a po odjęciu pożyczki udzielonej dla SPEC Sędziszów w kwocie 800.000,00 zł, to faktyczne zadłużenie gminy wynosi 16.677.783,00 zł, co stanowi 31,62% planowanych dochodów gminy na 2017 rok. Jeśli założymy, że plan dochodów i wydatków na 2017 rok zostanie wykonany w 100% to zadłużenie gminy po uwzględnieniu pożyczki dla SPEC wyniesie 25.064.992,00 zł, tj.47,53% ogółem planowanych dochodów gminy. Tak więc ciągle poniżej 50% planowanych dochodów, czyli bezpiecznie dla naszego budżetu przy tak dużych wydatkach majątkowych.

Oświata i wychowanie to największy co do wielkości dział wydatków budżetu opiewający na 13.363 tys. zł. Środki te są przeznaczone na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania opieki edukacyjno-wychowawczej młodego pokolenia. W zakresie inwestycji przewidziano 245 tys. zł w tym: na wymianę pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Mstyczowie 60 tys. zł, modernizację konstrukcji elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach 170 tys. zł oraz rozbudowę istniejącego kompleksu szkolno-edukacyjno-rekreacyjnego w Sędziszowie 15 tys. zł.
Należy dodać, że po stronie dochodów subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.514 tys. zł (ostateczna kwota będzie znana w m-cu lutym br.) dotacja do przedszkoli to kwota 542 tys. zł. Środki własne gminy to kwota 4.307 tys. zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to drugi co do wielkości dział, na który
w tegorocznym budżecie przeznaczono kwotę 11.305 tys. zł w tym: gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.210 tys. zł, a w tym: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap II 2.200 tys. zł, budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie 2.500 tys. zł, wykonanie osłon na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziszowie 318 tys. zł, dokończenie instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej 1.212 tys. zł, zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej 220 tys. zł, dobudowy oświetlenia kablowego w Sędziszowie ul: Klonowa, Rajska, Dworcowa 200 tys. zł, Sosnowcu 5 tys. zł wymiana słupów oświetleniowych betonowych na aluminiowe Osiedle na Skarpie 40 tys. zł, rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa 100 tys. zł.
 
Rodzina to nowy dział powstały od tego roku budżetowego opiewający na kwotę 11.065 tys. zł. Wypłacane tu będą świadczenia wychowawcze w kwocie 7.135 tys. zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 3.753 tys. zł. Dotacja z Budżetu Państwa na to zadanie to kwota 10.902 tys. zł, środki własne to 163 tys. zł.
 
W dziale transport wydatki wyniosą 2.093 tys. zł, z tego zaplanowano inwestycje na drogach za łączną kwotę 1.271 tys. zł, z uwzględnieniem środków funduszy sołeckich poszczególnych sołectw. Za 1.021 tys. zł zostaną odbudowane drogi w miejscowościach: Boleścice, Pawłowice, Klimontów, Jeżów, Podsadek, Mstyczów, Krzelów, Piła, Swaryszów, Łowinia, Sosnowiec, Piołunka, Gniewięcin, Aleksandrów, Tarnawa, Słaboszowice, Gniewięcin, Przełaj Czepiecki, przebudowa skrzyżowania w Marianowie oraz w Sędziszowie ulic: Batalionów Chłopskich, Kielecka, parking przy ul. 1000-lecia w Sędziszowie i przebudowa dróg wewnętrznych w osiedlach. Zakresy robót na poszczególnych odcinkach są różne, co do długości i technologii wykonania. Rzeczowo obejmują położenie nakładek bitumicznych, utwardzenie kruszywem czy odbudowę lub udrożnienie rowów. Partycypacja do odbudowy dróg powiatowych wyniesie 450 tys. zł, przeznaczona głownie na wsparcie przebudowy drogi powiatowej w rejonie przejazdu kolejowego w kierunku Pawłowice i Zagaje, z zakresem poszerzenia jej, z wydzieleniem lewoskrętu, dofinansowanie odbudowy drogi Zielonki-Boleścice-Piołunka oraz budowy chodników przy drogach powiatowych.
 
Administracja publiczna będzie kosztować 10.632 tys. zł z tego 5.360 tys. z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego i 39 tys. zł na zakup zestawów komputerowych dla potrzeb urzędu.

W dziale kultura zaplanowano kwotę w wysokości 1.009 tys. zł. W ramach tej kwoty będą finansowane prace prowadzone na obiektach użyteczności publicznej w poszczególnych miejscowościach jak: modernizacja świetlic wiejskich w: Borszowicach, Tarnawie, Mierzynie – wszystko to za 42 tys. zł oraz finansowanie Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie, Biblioteki Gminnej - 850 tys. zł.

Kultura fizyczna jako dział zabezpieczający potrzeby sportu i rekreacji otrzymała do dyspozycji ogólną kwotę 2.166 tys. zł i w dziale tym w bieżącym roku na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 93 tys. zł w tym: budowa siłowni zewnętrznej w rejonie bloku Nr 1 Osiedle na Skarpie 25 tys. zł, budowa pawilonu z grilem na bazie TKR 10 tys. zł, zakup pompy i gokarda 10 tys. zł, budowa boiska do piłki nożnej w rejonie ul. Leśnej 30 tys. zł, urządzenie placu zabaw na działce obok świetlicy wiejskiej w Czekaju (Fundusz Sołecki) 12 tys. zł, zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Marianowie (Fundusz Sołecki) 6 tys. zł. Na utrzymanie OSiR przeznaczono kwotę 1.844 tys. zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja dla podmiotów realizujących zadania sportu) 211 tys. zł.

Na pomoc społeczną w tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę 2.632 tys. zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody, na zadania zlecone to kwota 899 tys. zł, a wysokość środków własnych z budżetu gminy to 1.330 tys. zł. Wydatkowanie środków dotyczyć będzie funkcjonowania MGOPS w wysokości 850 tys. zł, dotacja dla podmiotu realizującego zadania Środowiskowego Domu Samopomocy 335 tys. zł, a pozostałe środki są przeznaczone na zabezpieczenie socjalno bytowe dla potrzebujących mieszkańców gminy.

Rolnictwo to dział, który budżet gminy będzie kosztował 1.802 tys. zł. W dziale tym są finansowane zadania budowy wodociągów. W roku bieżącym planuje się realizację wodociągów w miejscowościach: Mstyczów – II etap, Podsadek–Jeżów (II etap), Białowieża, Krzelów-Czekaj, Łowinia, Mstyczów-Przełaj, Przełaj Czepiecki. Łącznie za 1.563 tys. zł. Pozwoli to zbliżyć się do osiągnięcia 100 procentowego zwodociągowania gminy. Wymienione wyżej tereny, to ostatnie białe plamy, które częściowo lub w całości nie mają rozprowadzonej sieci wodociągu. Sama obsługa dostarczania wody i utrzymania sieci wyniesie kwotę 1.230 tys. zł.

Działalność usługowa (utrzymanie cmentarzy) zaplanowano kwotę 35 tys. zł, w tym zagospodarowanie terenu cmentarza w Swaryszowie 25 tys. zł. Środki pochodzą z dotacji od wojewody.

Gospodarka mieszkaniowa na to zadanie przeznaczono 413 tys. zł, w tym zaplanowano zadanie inwestycyjne wymiana pokrycia na bl. Nr 3 Osiedle Drewniane 180 tys. zł.

Na obsługę zabezpieczenia p. poż. utrzymania jednostek OSP wydatkujemy 250 tys. zł, a na obronę cywilną 5.000 zł, dotacja dla Policji to 16 tys. zł. Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 15 tys. zł, a na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 249 tys. zł. Obsługa długu wyniesie kwotę 450 tys. zł.

Utworzono dwie rezerwy ogólną na kwotę 120 tys. zł i na zarządzanie kryzysowe 128 tys. zł.

Zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytów na kwotę 7.387 tys. zł, z tytułu pożyczek na kwotę 1 mln. zł oraz spłatę pożyczki SPEC 200 tys. zł, rozchody budżetu czyli spłatę kredytów i wykup obligacji na kwotę 1.980 tys. zł, udzielenie pożyczki dla SPEC Sędziszów 200 tys. zł.

Uchwalenie budżetu gminy jest przyjęciem planu dochodów (czyli jakie środki gmina pozyska) i wydatków (czyli na co chce je wydać), zawsze należy pamiętać, że realizacja tych planów jest uzależniona od wielu czynników jakie zaistnieją w trakcie roku. Po pierwsze, jaka będzie kondycja gospodarki gminy i czy wpłyną zaplanowane dochody. Wydatki winny równać się dochodom. Wydajemy tyle ile mamy. Środki zewnętrzne takie jak kredyty czy pożyczki muszą mieścić się w ryzach ustawy o finansach publicznych. I wreszcie element tej układanki bardzo istotny, jakie będą możliwe i dostępne środki ze wsparcia środkami UE lub środkami budżetu państwa. Wszystko to warunkuje, iż w trakcie roku budżet (plany) będzie modyfikowany.
L.N.

 

Czytano: 644 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.