Jesteś tutaj:
Kolejny sukces Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie
2018-03-28
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie i Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A po raz kolejny zostali laureatami OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły „organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Piąta już edycja tego konkursu służy promocji dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie przez szkołę dobrych praktyk za okres ostatnich dwóch lat. Jako „dobrą praktykę” należy rozumieć przedsięwzięcia, które zostały wdrożone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszące określone, pozytywne rezultaty. Poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk szkół możliwe jest wskazanie, w jaki sposób edukacja może osiągać wysoką jakość i efektywność w zakresie kształcenia zawodowego.

Wśród laureatów konkursu znalazło się Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie oraz Sędziszowska Fabryka SEFAKO S.A– miejsce pierwsze w „obszarze zawodowym – mechanicznym”.

Warto zaznaczyć, że w czwartej edycji tegoż konkursu sędziszowskie technikum również było bezkonkurencyjne.

Szkoła od samego początku ściśle współpracuje z największym lokalnym pracodawcą w regionie - Fabryką Kotłów „SEFAKO” S.A – jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce. Zakład ten posiada m.in. Certyfikat ISO - 9001 oraz system zapewniania jakości produkcji spawalniczej DINEN 7290. Wspólnie ze Spółką szkoła współpracuje w zakresie szkolenia zawodowego uczniów. W miarę możliwości placówka wraz z zakładem wspiera się doświadczeniem zawodowym zarówno w zakresie kształcenia praktycznego, jak również teoretycznego.
W ostatnich dwóch latach placówka jeszcze silniej wzmocniła swoją współpracę. Otóż szkoła wraz zaprzyjaźnionym pracodawcą nawiązała współpracę z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i technologii, co zaowocowało pozyskaniem funduszy ze środków Unii Europejskiej. Partnerzy wspólnie realizują projekt „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu”. Dzięki pozyskanym środkom szkoła wraz z pracodawcą i pozostałymi partnerami realizuje szereg zadań, które przyczyniają się do wzrostu efektywności kształcenia i rozwoju indywidualnego uczniów.

Na terenie fabryki znajdują się wyposażone w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia warsztaty szkolne, w których uczniowie pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów odbywają zajęcia praktyczne z zakresu: mechaniki, obróbki skrawaniem, obsługi urządzeń technicznych czy spawalnictwa, a tym samym wykorzystują w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole oraz przygotowują się do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik - kwalifikacja M.20, a w konsekwencji do zostania wykwalifikowanym, kreatywnym pracownikiem, który jest bardzo dobrze przygotowany do wejścia na rynek pracy w branży mechanicznej.

W okresie od 1 września 2015 roku do 23 czerwca 2016 roku w zajęciach praktycznych odbywających się raz w tygodniu (5 godzin tygodniowo) uczestniczyło 51 uczniów szkoły, z kolei w okresie od 1 września 2016 roku do 23 czerwca 2017 roku w zajęciach tych uczestniczyło 50 uczniów. Młodzież odbywa na terenie Fabryki 160 - godzinne praktyki zawodowe pod kierunkiem specjalistów tam zatrudnionych. W roku szkolnym 2015/2016 - w okresie od 9 maja 2016 roku do 31 maja 2016 roku w praktykach zawodowych na terenie Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A uczestniczyła grupa 12 uczniów naszej placówki, zaś w roku szkolnym 2016/2017 - w okresie od 4 maja 2017 roku do 29 maja 2018 roku praktyki zawodowe na terenie zakładu odbyła 13 - osobowa grupa naszej młodzieży. Praktyki odbywają się w małych zespołach (2 - 3 osobowych), uczniowie zajmują się wykonywaniem skomplikowanych zadań pod kontrolą wyspecjalizowanej kadry, a wymiana informacji odbywa się w grupach: uczeń - nauczyciel - instruktor praktycznej nauki zawodu - opiekun praktyk ze strony pracodawcy. Po zakończeniu czterotygodniowej praktyki nauczyciele zarówno teoretycznych przedmiotów zawodowych, jak również instruktorzy praktycznej nauki zawodu przedstawiają refleksję na temat praktyk i na tej podstawie poszukują możliwych sposobów poprawy planowania nauczania oraz metod wdrażania usprawnień.

Odbycie praktyki u pracodawcy pozwala młodzieży nie tylko na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, ale również na poznanie nowych aspektów zawodu, którego się uczą.

Uczniowie mają możliwość nauki przyszłego zawodu na wysokiej maszynach i urządzeniach, a szkoła nie musi szukać funduszy na zakup bądź wypożyczenie tychże maszyn, czy urządzeń. Warto zaznaczyć, iż to właśnie spółka dba o przeglądy techniczne wszystkich maszyn urządzeń i narzędzi znajdujących się na terenie warsztatów szkolnych oraz w razie konieczności pokrywa koszty związane z ich naprawą i modernizacją.

W każdym roku szkolnym, a więc i również w roku szkolnym 2015/2016 oraz roku szkolnym 2016/2017 pracodawca całkowicie nieodpłatnie, udostępnił dla uczniów naszej szkoły: salę dydaktyczno - wykładową wraz z pełnym, nowoczesnym wyposażeniem oraz warsztat spawalniczy z ilością 12 stanowisk wraz z urządzeniami spawalniczymi do metody: MAG, MIG, TIG, MMA oraz stanowisko do spawania gazowego i cięcia tlenem.

Słaby dostęp nauczycieli do najnowszych rozwiązań technologicznych aktualnie wykorzystywanych w przemyśle był bodźcem do odbycia na terenie Spółki przez nauczycieli staży prowadzonych przez ekspertów Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. (2 nauczycieli, 80 godzin). Nauczyciele odbyli powyższe staże w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach: Część I: od 28 lutego 2017 roku do 21 marca 2017 roku - 40 godzin, Część II: od 26 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku - 40 godzin. Tematyka: 1. Operacje spawania, podgrzewania i obróbki cieplnej w procesie produkcyjnym, 2. Przebieg procesu produkcyjnego przekrojowo na wszystkich wydziałach produkcyjnych.

W roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 26 czerwca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku we współpracy z fabryką zorganizowano dla grupy 34 uczniów, płatne 400 - godzinne wakacyjne staże, które wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. Odbycie stażu u pracodawcy pozwoliło młodzieży nie tylko na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, ale również na opanowanie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w obszarze danej specjalizacji zawodowej. Szkoła w porozumieniu z zakładem pracy opracowała harmonogram staży, tak aby zapewnić rozwój edukacyjny i osobowy ucznia, realizując jednocześnie obowiązującą podstawę programową nauczania w zawodzie tak, aby była ona jak najlepiej powiązana z potrzebami rynku pracy, nie ograniczając ogólnego wykształcenia technicznego. Program staży opracowano w taki sposób, aby realizowany był program kształcenia praktycznego uwzględniającego treści nauczania związane z przygotowaniem do realizacji zadań zawodowych, głównie w branży mechanicznej oraz w miarę możliwości starano się go dostosować do potrzeb zawodowych związanych z profilem Spółki. Staże odbywają się w małych zespołach, uczniowie zajmują się wykonywaniem skomplikowanych zadań pod kontrolą wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej zakładu, a wymiana informacji odbywa się w grupach: uczeń – opiekun stażu. Młodzież pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów, poznaje i doskonali praktyczne umiejętności z zakresu: mechaniki, obróbki skrawaniem, obsługi urządzeń technicznych czy spawalnictwa, a tym samym wykorzystuje w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole. Uczniowie nabywają również umiejętności przez praktyczną naukę w obszarze rozwiązań technologicznych, jakie oferuje zakład. Ponadto ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY podpisanego 10 marca 2014 roku najlepsi absolwenci technikum otrzymują 3 – miesięczne płatne staże z możliwością zatrudnienia w Spółce. W roku szkolnym 2015/2016 taki staż otrzymało 7 uczniów, zaś w roku szkolnym 2016/2017 - 3 uczniów. Wielu absolwentów szkoły pracuje w zakładzie nie tylko jako pracownicy tacy, jak: spawacze, ślusarze, monterzy czy operatorzy urządzeń technicznych ale zajmuje również stanowiska kierownicze. Warto zaznaczyć, iż główny spawalnik Fabryki Kotłów SEFAKO S.A to również absolwent Technikum w ZSP w Sędziszowie.

W celu wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, zorganizowano we współpracy z pracodawcą - na terenie Fabryki SEFAKO S.A 360 - godzinne, specjalistyczne kursy spawalniczne. W roku szkolnym 2015/2016 kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze metodami: TIG(141) - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów aktywnych oraz MAG(135) - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych odbywał się w okresie od 16 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku i dodatkowe uprawnienia uzyskało 11 uczniów naszej szkoły. Zaś w roku szkolnym kurs taki odbywała się w okresie od 23 marca 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku i dodatkowe uprawnienia uzyskało 14 uczniów.

W szkolnej Pracowni CNC, odbywa się KURS OPERATORA CNC zorganizowany dla uczniów w formie zajęć dodatkowych z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w technologii programowania i obsługi systemów edukacyjnych EXPERT CNC. Dzięki efektywnej współpracy z Fabryką można zorganizować i przeprowadzić kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w technologii programowania i obsługi systemów edukacyjnych EXPERT CNC w trzech etapach: zajęcia teoretyczne (pracownia szkolna), instruktaż praktyczny (pracownia szkolna) i praktyczna obsługa obrabiarki przemysłowej u pracodawcy („SEFAKO” S.A).Kurs operatora CNC zorganizowany w formie zajęć dodatkowych ZSP Sędziszów ma na celu nauczyć uczestników podstaw obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Uczniowie zapoznają się z procedurami uruchamiania maszyn, ustawiania podstawowych parametrów, wczytywania programów, weryfikacji graficznej obróbki, pomiaru narzędzi skrawających oraz podstaw programowania kodami G i M, jak również w bardziej zaawansowanych przypadkach programowania ShopTurn i ShopMill.Uczniowie na zajęciach mają kontach z przemysłowym sterowaniem najnowszej generacji firmy Siemens Sinumerik 828D oraz edukacyjną tokarką TOCK HTC3W ramach współpracy z Sefako S.A uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych CNC w szkole mogą skorzystać w dwojaki sposób. Zakład posiada przemysłowe obrabiarki sterowane numerycznie różnych producentów. Co najmniej jedna z nich jest wyposażona w sterowanie firmy Siemens podobnej klasy jak w szkolnej Pracowni CNC. Dzięki temu uczniowie mogą odbyć dodatkowe praktyczne zajęcia na obrabiarce o znacznie większych gabarytach i wykonującej zupełnie inne zadania technologiczne niż obrabiarka edukacyjna. Jednak mimo tych różnic podobne sterowanie pozwala łatwiej zrozumieć funkcjonowanie maszyny i szybciej uda się wdrożyć praktykanta do pracy na zakładowej maszynie. Drugą korzyścią współpracy z Sefako S.A. w ramach obrabiarek CNC jest możliwość praktykowania uczniów na maszynach ze sterowaniem zupełnie innym niż Siemens. Dobrym przykładem może być tokarka przemysłowa wyposażona w sterowanie firmy Fanuc. Tym razem uczeń po kursie w naszej szkole jest zaznajomiony z większością procedur obowiązujących na tokarce sterowanej numerycznie ale nie zna jeszcze sterowania firmy Fanuc. Tak więc odbywając dodatkową praktykę w zakładzie po krótkim instruktażu i poznaniu subtelnych różnic obsługi sterowania CNC innego niż Siemens może skorzystać z poznanych umiejętności programowania pracy tokarki kodami G i kodami M oraz cyklami obróbczymi, które na wszystkich sterowaniach są niemal identyczne. Kolejnym pozytywnym aspektem współpracy szkoły i zakładu są możliwości praktykowania uczniów na obrabiarkach przemysłowych zarówno tych sterowanych numerycznie, jak i konwencjonalnie.

W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia te odbywały się wymiarze 6 godzin tygodniowo i uczestniczyło w nich 21 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia te odbywały się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i uczestniczyło w nich 13 uczniów.

Na terenie Fabryki Kotłów - warsztaty szkolne - odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik. W roku szkolnym 2015/2016 - w okresie od 13 czerwca 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik - KWALIFIKACJA M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi dla grupy 10 uczniów naszej szkoły. Z kolei w roku szkolnym 2016/2017 - w okresie od 23 czerwca 2017 roku do 24 czerwca 2017 roku odbyła się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik - KWALIFIKACJA M.20 Pracodawca udostępnił nieodpłatnie pomieszczenia, materiały i część narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia tego egzaminu zgodnie z procedurami i wskazaniami do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w tej kwalifikacji. Warto zaznaczyć, iż w roku szkolnym 2015/2016, jak również w roku szkolnym 2016/2017 część praktyczną zdało 100% uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik.

W okresie od 1 lutego 2017 roku do 28 lipca 2017 roku specjaliści z SEFAKO S.A, Politechniki Świętokrzyskiej, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu wypracowali wysokiej jakości modułowego programu nauczania dla zawodu technik mechanik dla branży energetycznej. Współpraca: szkoły, przedsiębiorstwa i uczelni wyższej(modyfikowanie programu na bieżąco, tak aby działy teoretyczne były spójne z praktykami i warsztatami.

Fundusze, jakie pozyskała szkoła z tego projektu pozwolą nie tylko na lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ale również ułatwią absolwentom technikum przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnią systemy kształcenia i szkolenia zawodowego. Ponadto środki unijne umożliwią zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, między innymi poprzez dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy oraz rozwój systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach projektu partnerzy wspólnie opracowali i obecnie wdrażają kompleksowy, wysokiej jakości modułowy program nauczania dla zawodu technik mechanik (kształcenie dualne). Ponadto została utworzona klasa pod patronatem Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Klasa Patronacka powstała na bazie klasy, która rozpoczęła naukę w naszym technikum we wrześniu 2017 roku. Młodzież tejże klasy będzie uczestniczyć w wielu formach wsparcia, przy czym jej postępy i nabywane umiejętności będą monitorowane przez mentorów zarówno ze strony szkoły, jak również pracodawcy i poddawane modyfikacjom w trakcie realizacji.

Warto zaznaczyć, że młodzież uczestniczy również w wyjazdach krajowych i zagranicznych do różnego rodzaju zakładów, w których stosuje się nowoczesne technologie energetyczne. Daje to możliwość zaznajomienia się uczniów nowymi trendami stosowanymi w energetyce i mechanice.

Technikum w ZSP w Sędziszowie jest szkołą dającą duże możliwości. Uczniowie podejmując kształcenie w zawodzie technik mechanik mają w tej placówce możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, na najwyższym poziomie, tak, aby w przyszłości być konkurencyjnym na rynku pracy.
 
AK

 

Czytano: 2289 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.