Jesteś tutaj:
Oświadczenie Burmistrza Sędziszowa
2018-09-27
W związku z interwencjami mieszkańców Sędziszowa w sprawie uciążliwości związa­nych z funkcjonowaniem w naszym mieście, sortowni odpadów, proszę o przyjęcie nastę­pujących informacji obrazujących całokształt strony formalno-prawnej i podejmowanych przez Burmistrza Sędziszowa, jako organu wykonawczego gminy działań w celu rozwią­zania problemu.

1. Firma prowadzi swoją działalność na terenie będącym własnością PKP S.A., z cze­go część terenu znajduje się na tzw. „terenach zamkniętych”, co bezpośrednio przekłada się na właściwość organów wydających stosow­ne zezwolenia w przedmiocie.

2. Firma prowadzi działalność na podsta­wie zezwoleń:
- decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ Kielce znak: WOO-I.4210.20.2012.MM.8 z dnia 06.03.2013r. (min. zgodnie z za­pisami decyzji, aby zminimalizować uciążli­wości odorowe wentylacja sortowni powinna być realizowana przez wentylatory nawiewne i wyciągowe zaopatrzone w biofiltry o sku­teczności ok. 90%)
- decyzji zezwalającej na zbiera­nie odpadów Starosty Jędrzejowskiego OŚR.6233.18.18.2014.AP z dnia 08.12.2014r. w której określono, że odpady będą zbierane w budynku byłej hali wachlarzowej na działce 1/19,
- decyzji na przetwarzanie odpadów Sta­rosty Jędrzejowskiego OŚR.6233.21.2014.AP z dnia 23.12.2014r. w której określo­no, że odpady będą magazynowane w bu­dynku byłej hali wachlarzowej na działce 1/19 - decyzja ta została zmieniona decyzją OŚR.6233.21.2014.AP z dnia 12.06.2015r. oraz decyzją OŚR.6233.21.2014.AP z dnia 02.12.2015r. jednak nie zmieniają one miejsca magazynowania odpadów po przetworzeniu.

3. Pismem z dnia 30.11.2016r. OŚR.6233.18.2014.AP Starosta Jędrzejowski w związku z postępowaniem o zmianę decyzji na zbieranie odpadów dla Firmy zapytał tut. Urząd o zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa miejscowego (chodziło o możliwość magazynowania odpadów na pla­cu przed byłą halą wachlarzową). W odpowie­dzi z dnia 19.12.2016r. OŚ.6234.1.2016 Bur­mistrz Sędziszowa poinformował o wydanych warunkach zabudowy z dnia 05.06.2013r. PP.6730.2.2013 na budowę sortowni i kom­postowni odpadów komunalnych z zapleczem oraz zgłosił swój sprzeciw na możliwość skła­dowania odpadów na placu przez budynkiem hali wachlarzowej.

4. Pismem z dnia 28.12.2016r. do Staro­sty Jędrzejowskiego (do nas do wiadomości) Firma odniosła się do decyzji o warunkach zabudowy oraz stwierdziła bezpodstawność naszych zastrzeżeń do magazynowania od­padów na placu przed halą (w uzasadnieniu podano, że odpady nie będą niebezpieczne, zbelowane oraz bez generowania zapachu).

5. W dniu 10.08 br. wystąpiono do Firmy pismem OŚ.603.30.2018 informując o zgła­szanych uciążliwościach zapachowych z sor­towni i o niezgodnościach w magazynowaniu odpadów na placu przed byłą halą wachlarzo­wą z wnioskiem o podjęcie działań zmierzają­cych do usunięcia nieprawidłowości.

6. dniu 24.08 br. wystąpiono do Fir­my pismem OŚ.603.30.1.2018 o możliwość dokonania oględzin miejsca sortowania odpa­dów przez przedstawicieli Urzędu, wspólnot mieszkaniowych, Zarządu osiedla i Radnych RM, co zostało zaakceptowane w rozmowie telefonicznej.

7. Ponadto Burmistrz Sędziszowa kiero­wał wystąpienia do Firmy o podjęcie działań zmierzających do zmiany lokalizacji sortow­ni, poza terenem miasta.

8. W dniu 29.08 br. wpłynęło pismo od Firmy jako odpowiedź na wystąpienie Bur­mistrza wg pkt. 5, w którym firma zajmuje stanowisko, że odór nie pochodzi z ich sor­towni.

9. W dniu 28.08 br. wystąpiono do Sta­rosty Jędrzejowskiego, Regionalnego Dyrek­tora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismami OŚ.603.32.2018, OŚ.603.33.2018 i OŚ.603.34.2018 z prośbą o dokonanie kon­troli zgodności pracy sortowni z posiadanymi zezwoleniami. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach przesłał wystąpienie o kontrolę do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

10. W nawiązaniu do wcześniejszych usta­leń w dniu 31.08 br. wpłynęło pismo od Firmy o niewyrażeniu zgodny na przeprowadzenie oględzin na terenie sortowni, tj. firma zmieni­ła swoje stanowisko wyrażone telefonicznie.

11. W tej sytuacji spotkanie zostało prze­niesione do Urzędu Miejskiego i odbyło się w dniu 03.09.2018r. z udziałem zainteresowa­nych stron wymienionych w pkt. 6.

W trakcie spotkania:
1. omówiono problem wg wyżej opisa­nych czynności i dokumentów,
2. poinformowano o wystąpieniu Bur­mistrza Sędziszowa wg pkt. 9 o kontrolę prawidłowości funkcjonowania z warunkami zezwoleń oraz o ewentualne ograniczenie działalności, aby uciążliwości zamykały się w obrębie prowadzonej działalności lub ewentu­alne cofnięcie zezwoleń na magazynowanie i przetwarzanie odpadów w tym miejscu.

Oczekujemy na dalsze postępowanie or­ganów uprawnionych.

 
Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

 

Czytano: 298 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.