Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 roku Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia ogłasza nabór wniosków dotyczących:

STAŻY

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.

Umowy stażowe będą zawierane na okres do 4 miesięcy.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 13.09.2021r. w następujących formach:

  • bezpośrednio w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów, w godzinach od 7:15 do 15:15, pokój nr 14 (Kancelaria),
  • w postaci papierowej składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej ustawionej na I piętrze budynku, w którym mieści się Urząd przy ul. Okrzei 49B. Na kopercie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu,
  • w postaci papierowej za pośrednictwem  poczty tradycyjnej  na adres Powiatowego

Urzędu Pracy: ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów.

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację tych form wsparcia.

Przy organizacji stażu preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu na podstawie jednej umowy o pracę na minimum pól etatu zawartej i obowiązującej nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 miesięcy.

Ponadto ze względu na ograniczoną ilość miejsc stażu Urząd zastrzega, iż w przypadku, gdy liczba złożonych przez organizatorów stażu wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w których organizator wskazuje kandydata do przyjęcia na staż będzie równa lub większa niż liczba możliwych do zorganizowania miejsc stażu, wnioski niezawierające kandydata do przyjęcia na staż mogą zostać rozpatrzone negatywnie.

Wnioski o zorganizowanie stażu są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie https://jedrzejow.praca.gov.pl w Dziale Urd/Dokumenty do pobrania”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Pokój 2- 41 380 23 62, Pokój 3-4138023 63.