Dla Przedsiębiorców

Procedura wydawania zaświadczeń z archiwum Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Sędziszowa do dnia 31 grudnia 2011 roku

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia  potwierdzającego dane objęte archiwalną ewidencją działalności gospodarczej  prowadzonej przez Burmistrza Sędziszowa do dnia 31 grudnia 2011 roku,
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości  17,00 zł (nie dotyczy podmiotów zwolnionych na podstawie załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej Dz. U. z 2021r. poz.1923 z późn. zm.)
    Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie tut. Urzędu.
    Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
  3. Dokument tożsamości – dowód osobisty potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek do wglądu

 Zwolnienia od opłaty skarbowej:

 – jednostki budżetowe,

 –  jednostki samorządu terytorialnego,

   –  organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

   –  osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Realizacja wniosku:

      Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki,  nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

      Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego, odpowiednio umotywowanego wniosku, gdy ich uzyskanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

      Zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalny  wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrz Sędziszowa.

Informacje dodatkowe:

Od  1 lipca 2011 roku została utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego   do spraw gospodarki .

Do 31 grudnia 2011 roku, organy ewidencyjne (wójt, burmistrz, prezydent miasta) miały obowiązek przekazać bazy danych z EDG do CEIDG. Od dnia przekazania danych organem właściwym w zakresie przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Dane o aktualnie działających przedsiębiorcach będących firmami jednoosobowymi i wpisanymi do CEIDG  są dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków  i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Podstawa prawna:

·Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r (Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.731 z późn. zm.)

·Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.)

·Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r poz.

.

Do pobrania: