INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY SĘDZISZÓW DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 R. 

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2022 r. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Sędziszów  informuje o przystąpieniu do  zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 34 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy).

Informacja dla ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego

Gmina Sędziszów informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w 2022 roku. Wniosek o zakup prosimy składać w trybie pilnym na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas niezbędne jest opatrzenie wniosku  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20 (Punkt Informacji) w godzinach pracy Urzędu.

Dystrybucja węgla będzie się odbywała za pośrednictwem lokalnych przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą paliw stałych z terenu gminy Sędziszów.

Do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Ta formuła prawna oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:
1. otrzymała dodatek węglowy lub
2. ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę, lub
3. spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Cena zakupu węgla na warunkach preferencyjnych w asortymencie: groszek, orzech, miał wynosi 2000 zł brutto. Do ceny nabycia węgla na warunkach preferencyjnych nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Aby kupić węgiel od samorządu w 2022 roku, mieszkańcy są zobowiązani do złożenia wniosku o zakup preferencyjny.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie miała prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Wniosek do pobrania tutaj: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie – tutaj: https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2519