OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SĘDZISZOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE

Rada Nadzorcza Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie, na podstawie § 21 ust. 8-10 Umowy Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie

  1. Kandydat na powyższe stanowisko musi spełniać łącznie następujące warunki:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciwko nim,
  • posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • posiadać wiedzę w zakresie zarządzania podmiotami prowadzącymi koncesjonowaną działalność gospodarczą oraz wiedzę z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Więcej informacji w załączniku: