W bieżącym okresie koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne,  inne lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz parafie z wielkim zaangażowaniem realizowały naszą Lokalną Strategię Rozwoju poprzez składanie nie tylko wniosków dotyczących rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej,  ale także  projektów  grantowych w celu pozyskiwania  unijnych środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Dzięki dużemu  zaangażowaniu tych podmiotów zrealizowało się  bardzo dużo oddolnych potrzeb lokalnego społeczeństwa zapisanych  w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Aktualnie realizowanych jest pięć projektów grantowych na kwotę 933 tys. 299,00 zł; „Zachowanie dziedzictwa lokalnego III” – 18 grantów na kwotę 221 tys. 128,00 zł, „Zachowanie dziedzictwa lokalnego IV” – 15 grantów na kwotę 198 tys. 400,00 zł „Zachowanie dziedzictwa lokalnego V” – 22 granty na kwotę 289 tys. 517,00 oraz „Promocja obszaru działania LGD II” – 10 grantów na kwotę 74 tys. 310,00.

Aktualnie trwa nabór grantów z zachowania dziedzictwa lokalnego na kwotę 206 tys. zł. Fundusze grantowe są ogromnym wsparciem  w realizacji następujących przedsięwzięć: organizacji spotkań   integracyjno-aktywizujących, szkoleń  jubileuszy Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i  innych podmiotów społecznych, promocji lokalnych produktów, zwyczajów i historii powstawania lokalnych produktów, zakupu strojów reprezentacyjnych i ludowych dla Kół Gospodyń  Wiejskich i OSP,  renowacji przydrożnych  kapliczek, miejsc kultu, doposażenia i remontu miejsc integracji lokalnej, tworzenia izb pamięci, wydawania  publikacji, albumów, audycji radiowych promujących działalność lokalnych stowarzyszeń, produktów, potraw i lokalnych artystów ludowych, zakupu sprzętu gastronomicznego, zakupu instrumentów dla orkiestr i zespołów ludowych, nagrania  filmu „Sobkowskie zakątki”, naprawy podwozia zabytkowej ciuchci „Ekspres Ponidzie”, odtworzenie fontanny na dziedzińcu klasztoru Cystersów w ramach grantu „Ad Fontes – Powrót do źródeł złożonego przez Archiopactwo Ojców Cystersów w Jędrzejowie” i wielu innych działań mających wpływ na rozwój kapitału ludzkiego, społecznego oraz lokalnej  infrastruktury.

Dziękujemy lokalnym samorządom  za bardzo duże zaangażowanie w integrację  i aktywizację  lokalnego społeczeństwa.   Dziękujemy zarządom i   członkom wszystkich organizacji społecznych, którzy włączyli się  w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu wytyczającego kierunki działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

To dzięki Wam pięknieje nasz powiat i staje się bardziej przyjazny dla swoich mieszkańców.

2017.06.17 – Z muzyką przez pokolenia – przegląd kapel ludowych


2018.06.24 Konkurs promujący lokalne produkty ekologiczne


2019.06.30 – Muzyka ludowa łączy pokolenia


2019.08.25 – Święto plonów łączy pokolenia


2021.08.22 – Spotkanie integracyjno-aktywizacyjne w Krzcięciach


2021.09.12 – Przyśpiewki ludowe z przytupem