Monitoring miejski

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW

W związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Gminę Sędziszów w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli/osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej, ochrony czystości terenów gminnych.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje: tereny obszary, publiczne zarządzane przez Gminę Sędziszów.
 3. Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Sędziszów reprezentowana przez Burmistrza; ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Sylwester Cieśla Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 15 lok. 1; 25- 211 Kielce, email.: iod@czi24.pl
 5. Gmina Sędziszów dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego na wniosek organów prowadzących postępowania/Burmistrza Gminy Sędziszów/osób trzecich.
 6. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. organów prowadzących postępowania w trybie KPA, policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40).
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 60 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 9. Każda osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Regulamin Monitoringu dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sędziszów.

Regulamin monitoringu wizyjnego w Gminie Sędziszów.pdf