Szanowni Państwo

 W dniu 31 maja 2023 roku Burmistrz Sędziszowa przekazał Radzie Miejskiej Sędziszów – Raport o Stanie Gminy Sędziszów za rok 2022, w którym znajduje się podsumowanie działalności gminy w roku 2022, w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada Miejska rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 27 czerwca 2023 roku. Wtedy również podejmowana będzie przez radę uchwała w sprawie udzielenia (lub nie) absolutorium burmistrzowi.

Podjęcie uchwały zostanie poprzedzone debatą nad raportem w której, oprócz radnych, mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Sędziszów.

Aby zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Sędziszów pisemne zgłoszenie, wg załączonego wzoru. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia należy składać w terminie do 23 czerwca 2023 roku, w godzinach pracy urzędu, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

Raport o Stanie Gminy Sędziszów za rok 2022 oraz przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie są dostępne na stronie internetowej UM w Sędziszowie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów
 Adam Mysiara