„Przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników ujętych w tarczy antykryzysowej”:

– link dla przedsiębiorców:  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

– link dla pracowników:  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika

Szanowni Przedsiębiorcy Gminy SędziszówSzanowni Państwo,

Po kilku latach wspaniałej koniunktury gospodarczej zarówno światowej jak i w naszym kraju nastąpiło drastyczne i gwałtowne jej pogorszenie zarówno w wymiarze globalnym jak też krajowym. Symptomy obniżających się wskaźników ekonomicznych zauważalne już były w końcówce roku ubiegłego jak i w pierwszych miesiącach bieżącego. Sytuacja drastycznie pogorszyła się w związku z niespotykaną dotąd na taką skalę pandemią Koronawirusa COVID-19. Praktycznie każda dziedzina życia gospodarczego znalazła się w głębokim kryzysie, którego skutki i skalę trudno jeszcze na dzisiaj przewidzieć zarówno w skali kraju jak i gminy.
 
Dla samorządu czyli nas wszystkich mieszkających i pracujących w Gminie Sędziszów wielką wartością jest każde miejsce pracy, dobrze funkcjonujące zakłady i instytucje. Ze strony Gminy będziemy się starać robić wszystko, aby ten trudny czas przetrwać minimalizując negatywne skutki w tym:

 • w szczególnych przypadkach dla firm, które ponoszą straty lub którym grozi upadłość – będą podejmowane decyzje o częściowym umorzeniu zobowiązań względem Gminy.
 • firmy mogą również wnioskować o odroczenie terminów płatności lub ich rozłożenia na raty.
 • kolejną pomocą obejmiemy rolników w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk
 • będziemy jak zawsze wspierać osoby bezrobotne (których ilość wg. prognoz może znacząco wzrosnąć) we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
 • na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy już z organizacji Dni Sędziszowa, Festiwalu Ludowego i Gminnego Dnia Dziecka,
 • na miarę możliwości prawnych i organizacyjnych Urząd będzie prowadził kampanię informacyjną jak korzystać z poszczególnych form pomocy,
 • podajemy linka do strony „Przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników ujętych w tarczy antykryzysowej”:
  – link dla przedsiębiorców: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
  – link dla pracowników: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika


Wnosimy do Państwa abyście w pierwszej kolejności korzystali z pomocy Rządu, który to wyasygnuje dla Was z budżetu państwa dotacje celowe, środki na określone działania, rekompensaty za poniesione straty. Rząd i Sejm ma wielorakie możliwości prawne i finansowe między innymi przez zwiększenie deficytu, pozyskiwania środków pomocowych na skutki pandemii z UE do czego samorząd lokalny nie ma prawa.
 
Również jako samorząd liczymy na pomoc Rządu i Parlamentu RP, bo aby mieszkańcy mogli żyć i pracować samorząd musi nieustannie działać zapewniając właściwą realizację kilkudziesięciu zadań własnych. O taką pomoc już wystąpiły Ogólnopolskie Organizacje Samorządowe.
 
W gminie Sędziszów od lat podejmowaliśmy takie działania i decyzje, aby tworzyć dobry klimat do rozwoju działalności gospodarczej, wspierając w różnych formach miejscowych przedsiębiorców w tym uchwalając stawki podatkowe zawsze mniejsze niż górne stawki określone przez Ministra Finansów czy GUS, czy też maksymalnie przyspieszając wydawanie decyzji administracyjnych. Negatywne skutki dla gospodarki, które są następstwem panującej pandemii stara się rozwiązywać polski Rząd i Parlament podejmując stosowne decyzje w oparciu o możliwości prawne i finansowe. Oceniając aktualną sytuację gospodarczą mamy pełną świadomość, że jej skutki nie ominą Państwa firm, jak i finansów publicznych samorządu Gminy Sędziszów. Zarówno przedsiębiorcy jak i samorząd znaleźliśmy się w sytuacji bez precedensu od zakończenia II Wojny Światowej. Jako wspólnota samorządowa uczestniczymy w tym wspólnie i razem będziemy odczuwać skutki kryzysu.

Na organach samorządu Gminy spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości realizacji zadań publicznych takich jak: funkcjonowanie oświaty i wychowania, realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, utrzymanie infrastruktury wodnokanalizacyjnej i drogowej, oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa, mieszkalnictwa komunalnego, kultury, sportu i wielu innych. Ale samorząd to także każdy z nas mieszkających w naszej Gminie i każdy z nas jest także w niewielkim ułamku odpowiedzialny za pokonanie wszystkich negatywnych skutków załamania gospodarczego.

W ostatnim czasie Gmina rozpoczęła realizację wielu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym jak chociażby: oczyszczalnia ścieków i kanalizacja- za ponad 26 mln zł, modernizacja Samorządowego Centrum Kultury – za 4 mln 420 tys. zł, rewitalizacja budynków Osiedla Drewnianego- o wartości 2 mln 300 tys. zł. To tylko największe będących w toku realizacji lub na etapie zawartych umów o wykonawstwo inwestycji bieżącego roku. Muszą być wykonane, aby nie utracić dofinansowania.

Rozwiązania dotyczące finansów samorządowych podjęte ze szczebla centralnego, jeszcze przed wybuchem pandemii w latach 2018-2019, znacząco pogorszyły możliwości inwestowania i rozwoju gminy. Do takich należą:

 • w 2019 r. do zadań prowadzenia oświaty oprócz subwencji z budżetu państwa dołożyliśmy 5 mln 500 tys. zł a na 2020 r. zgodnie z planem kwota wyasygnowana z budżetu gminy wyniesie minimum 7 mln 700 tys. zł. Zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o 2 mln 200 tys. zł, to głównie wydatki płacowe, na które samorząd nie ma wpływu. Sytuacja taka występuje mimo, że dokonaliśmy w latach 2011/2012 głębokiej reorganizacji szkół.
 • zmniejszenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości w skali roku około 1 mln 600 tys. zł wynika ze względu na zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia i zmniejszenie stawki opodatkowania z 18 do 17 % – ok. dla znaczącej liczby osób, samorząd nie otrzymał żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 • dodatkowe koszty związane z podniesieniem płacy minimalnej z 2.250 zł do 2.600 zł plus stażowe,
 • stosownymi zapisami ustawowymi wyłączone zostały z opodatkowania podatkiem od nieruchomości (dochód gminy): tereny kolejowe i infrastruktura kolejowa (tory, bocznice, wcześniej dworzec PKP) to kwota zmniejszająca o ok. 162 tys. zł rocznie dochody gminy.
 • od 2018 roku gmina jest także płatnikiem opłat za wody opadowe, korzystanie z ujęć wody, odprowadzenie ścieków, korzystanie z wód powierzchniowych – na rzecz Spółki Skarbu Państwa „Wody Polskie”. W 2018 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 117 tys. zł, a w 2019 r. 177 tys. zł, przewidywane wydatki na 2020 roku to kwota powyżej 190 tys. zł. Podobnie kształtuje się sytuacja z regulowaniem należności za gospodarowanie odpadami.
 • obawiamy się znaczącego zmniejszenia dochodów a równocześnie zwiększenia wydatków spowodowanych skutkami pandemii.


Przedstawione wyżej uwarunkowania kształtujące sytuację finansową Gminy służą dla zobrazowania uwarunkowań samorządu lokalnego i jednocześnie dla wyjaśnienia sytuacji w jakiej jest samorząd przy podejmowaniu działań.

Tylko w zrozumieniu i wspólnej walce o przetrwanie tego tak trudnego okresu m.in. przez dokonywanie zakupów na lokalnym rynku) zachowamy dotychczasowy dorobek samorządu, funkcjonujących zakładów i instytucji.
 
Życzę zdrowia i głębokiej wiary, że ten okres przetrwamy jednocząc się jeszcze bardziej w rodzinach, zakładach pracy i naszych lokalnych środowiskach.

 
 Burmistrz Sędziszowa
 Wacław Szarek