Zapraszam na LII sesję Rady Miejskiej  Sędziszów VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu   o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 559; zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) na  dzień 29 grudnia  2022 roku o godz. 9:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2022– 2032.
 8. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Sędziszów na 2022 rok.
 9. Uchwała w sprawie WPF na lata 2023 2032
 10. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023
  – odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  – odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Budżetowej,
  – odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sędziszów na 2023, WPF na 2023 – 2032 oraz o prognozie długu,
  – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  – głosowanie nad uchwałą budżetową.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej NR LI/422/2022
 12. Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 13. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/348/2021 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym „KRAINA MALUSZKA” prowadzonym przez Gminę Sędziszów.
 16. Uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sędziszów.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sędziszów na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.
 18. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Sędziszów przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji równoważnej liczby mieszkańców, obszaru i granic aglomeracji Sędziszów.
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Mysiara