Zapraszam na LX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Sędziszów VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) na dzień 24 lipca 2023 roku o godz. 14.30 Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Uchwała w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych zlokalizowanych w Sędziszowie wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
  5. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sędziszowie.
  6. Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2023-2032 r.
  7. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Sędziszów na 2023 r.
  8. Zamknięcie obrad.

​Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Mysiara