Zapraszam na XLVII sesję Rady Miejskiej Sędziszów VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) na dzień 23 czerwca 2022 roku o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od ostatniej sesji.

6. Raport o Stanie Gminy – debata.

7. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Sędziszowa.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziszów za 2021 rok.

  • odczytanie uchwały RIO w Kielcach w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sędziszowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.

9. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok:

  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
  • odczytanie uchwały RIO w Kielcach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sędziszowa absolutorium za 2021 rok,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2021 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie.

11. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku PROVITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry.

12. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku ARMINOTTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/317/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r., zmienionej uchwałą nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Sędziszów.

15. Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2022 – 2032.

16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

17. Sprawozdanie z Programu „Sędziszowska Karta Seniora 60+” za 2021 rok.

18. Informacja z realizacji zadań w zakresie kultury w SCK w 2021 r.

19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie za 2021 r.

20. Wolne wnioski i dyskusja.

21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Mysiara

PROJEKTY UCHWAŁ >>>>TUTAJ<<<<

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 rok + formularz zgłoszeniowy >>>>TUTAJ<<<<