Zapraszam na XLVI sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu   o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) na  dzień  20 maja  2022 roku   o godz. 9:00

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji nr XLIV/2022 z dnia 28.03.2022 r. oraz sesji nadzwyczajnej nr XLV/2022 z dnia 13.04.2022 r.
 5. Wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju w sprawie przekształcenia się Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju. 
 6. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Sędziszowa w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVIII/335/2021 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Sędziszowie zmienionej uchwałą Nr XXXIX/346/2021 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVIII/335/2021 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Sędziszowie.
 9. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2022-2032.
 10. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Sędziszów na 2022 rok.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 12. Analiza roczna stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów za 2021 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów za lata 2020-2021.
 14. Sprawozdanie z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
 15. Wolne wnioski i dyskusja.
 16.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Adam Mysiara

Projektu uchwał: https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2501