Środki Budżetu Państwa

Budynek dworu, który znajduje się w miejscowości Pawłowice gm. Sędziszów, gdzie obecnie jest siedzibą Szkoły Podstawowej w Pawłowicach wymaga koniecznego remontu.
Inwestycja polega na remoncie elewacji zachodniej i północnej (kontynuacja zadania), wykonaniu nowych obróbek blacharskich, malowaniu okien oraz wykonaniu opaski z kostki wokół budynku.„Przebudowa ulic: Partyzantów, Bąkowskiej, Piaskowej w Sędziszowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji: 3 381 516,50 zł. Kwota dofinansowania 2 504 000,00 zł.
Celem zadania jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi – wzmocnienie podbudowy, poszerzenie jezdni, budowa chodnika, nawierzchnia asfaltowa, utwardzenie pobocza, montaż cieków w celu odprowadzenia wody opadowej oraz podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonywane pracę obejmują przebudowę odcina drogi gminnej na dł. 3,540 km.

„Remont drogi gminnej nr 376008T Boleścice-Zapusty”
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji: 321 257,94 zł. Kwota dofinansowania 192 754,00 zł.
Celem zadania jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi – wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia asfaltowa, utwardzenie pobocza.
Wykonywane pracę obejmują remont odcinka drogi gminnej na dł. 1,460 km.

Zadanie obejmuje cztery obiekty położone na terenie Gminy Sędziszów
Budynek Szkoły Podstawowej w Mstyczowie.
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu budynek nowy wraz
z wymianą pokrycia, ocieplenie stropu nad poddaszem w starej części budynku wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje również
– wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy
( parapety, itp.)
– modernizację kotłowni
– montaż systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną
– montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony jest w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robót
Budynek świetlicy wiejskiej w Czepcu 
W ramach zadania zakłada się wykonanie robót polegających na:
– wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nową spełniającą wymagania WT 2021
– wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych
– wykonaniu ocieplenia ścian fundamentowych
– wykonaniu systemu ogrzewania, pomp ciepła powietrze – powietrze
– wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
– wykonaniu zagospodarowania tj. utwardzenia z kostki brukowej przed budynkiem
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony jest w przedmiarze robót
Budynek szkoły w Krzcięcicach
(szkoła podstawowa , łącznik ze stara częścią budynku w którym zlokalizowane jest
przedszkole, świetlica oraz mieszkania)
Zakres opracowania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu budynek „nowy” oraz łącznik wraz z wymianą pokrycia, ocieplenie stropu nad parterem w starej części budynku wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje również
– wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy ( parapety, itp.)
– modernizację kotłowni
– wymianę instalacji c.o.
– montaż systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i  elektryczną
– montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED
  
Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Zielonkach
W ramach zadania zakłada się wykonanie robót polegających m.in. na:
– wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nową spełniającą wymagania WT 2021 (dot. tylko części stolarki tj. starej drewnianej)
– wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem grubości 20˙cm
– remoncie przewodów wentylacyjnych nad dachem
– remoncie schodów zewnętrznych
– wymianie opraw oświetleniowych na nowe LED

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej przy ul. Przemysłowej w Sędziszowie, woj. Świętokrzyskie, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych.
Zakres robót obejmuje m.in.:
Kanał grawitacyjny PVC DN 200 L~851,3m
DN 160 L~402,4m
Studzienki rewizyjne ~35szt
Studzienka rozprężna
Przepompownia ścieków
Rurociąg ciśnieniowy z rur PE100 75×4,5~607,7m