Środki Budżetu Państwa


Budowa 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na który składa się 35 lokali mieszkalnych zlokalizowanego w Sędziszowie na działkach o nr ewid. 2/66, 2/63, obręb 0001 ul. Gniewięcińska wraz zagospodarowaniem terenu i budowa 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na który składa się 36 lokali mieszkalnych, zlokalizowanego w Sędziszowie na działce o nr ewid.646/6, obręb 0002 ul. Spółdzielcza wraz zagospodarowaniem terenu.
Budynek dworu, który znajduje się w miejscowości Pawłowice gm. Sędziszów, gdzie obecnie jest siedzibą Szkoły Podstawowej w Pawłowicach wymaga koniecznego remontu.
Inwestycja polega na remoncie elewacji zachodniej i północnej (kontynuacja zadania), wykonaniu nowych obróbek blacharskich, malowaniu okien oraz wykonaniu opaski z kostki wokół budynku.

Zadanie obejmuje dwadzieścia dwa obiekty położone na terenie Gminy Sędziszów i zostało
podzielone na dwie części.
Część nr 1 zadania w formule- wybuduj obejmuje obiekty:
Sędziszów, ul. Dworcowa dz. Nr 1/7, 1/16, 156/1, 156/16, 156/17, 156/32, 323, 326/1, 330/1, 344/7, 344/8, 344/9, 597/1, 616/3, 646/2.
Sędziszów, ul. Ogrodowa dz. Nr 405/25, 493/6, 494/1, 495/4, 496/1, 497.
Sędziszów, ul. Orzechowa dz. Nr 157, 48/2, 84
Sędziszów, ul. Leśna dz. Nr 597/1, 322/15
 Sędziszów, łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Klimontowskiej dz. Nr 507
 Grązów w kierunku lasu dz. 128, 48/1
 Boleścice droga gminna działka nr 63, 66/2, 67, 69/1
 
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla części nr 1 zadania.
 
Część nr 2 zadania w formule- zaprojektuj i wybuduj – odrębnie dla każdego z obiektów wymienionych poniżej:
Sędziszów, ul. Ogrodowa
Sędziszów, ul. Leśna przy Obwodnicy
Sędziszów, ul. Gniewięcińska
Sędziszów, ul. Różana
Sędziszów, ul. Jagodowa
Sędziszów, ul. Wrzosowa
Sędziszów , ul. Makowa
Sędziszów, ul. Majowa
Sędziszów, ul. Dworcowa (przy blokach „DUO PARK”)
Sędziszów, ul. Widokowa
Sędziszów, ul. Wspólna
Sędziszów, ul. Na Wzgórzu
Sędziszów, ul. Działkowa
Sosnowiec, ul. Brzozowa
Boleścice od drogi powiatowej do przystanku PKP Krzcięcice
 
Dla obiektów Sędziszów, ul. Widokowa , ul. Wspólna , ul. Na Wzgórzu poza budową oświetlenia ulicznego w formule zaprojektuj i wybuduj – zaprojektować i wykonać kanał technologiczny dla światłowodów odrębnie dla każdego obiektu.
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia , programie funkcjonalno-użytkowym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla części nr 2 zadania.

Wszelkie wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, cech materiałów, wymagań szczególnych jak i specyfikacji technicznych zostały szczegółowo określone na podstawie Polskich Norm w załączonej dokumentacji technicznej.
 
W ramach zadania wykonane będzie oświetlenie kablowego z zastosowaniem słupów aluminiowych z oprawami typu Led na terenie miasta Sędziszów. Budowa oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich będzie wykonana linią napowietrzną z zastosowaniem słupów betonowych z oprawami typu LED.
Celem zadania jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również zwiększenie komfortu życia na terenie Gminy.

Wykonano siedem nagrobków granitowych na cmentarzu parafialnym w Tarnawie.

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 22 m 1a wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego: 84 706,38 zł

Całkowity koszt: 105 882,98 zł
„Przebudowa ulic: Partyzantów, Bąkowskiej, Piaskowej w Sędziszowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji: 3 381 516,50 zł. Kwota dofinansowania 2 504 000,00 zł.
Celem zadania jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi – wzmocnienie podbudowy, poszerzenie jezdni, budowa chodnika, nawierzchnia asfaltowa, utwardzenie pobocza, montaż cieków w celu odprowadzenia wody opadowej oraz podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonywane pracę obejmują przebudowę odcina drogi gminnej na dł. 3,540 km.

„Remont drogi gminnej nr 376008T Boleścice-Zapusty”
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji: 321 257,94 zł. Kwota dofinansowania 192 754,00 zł.
Celem zadania jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi – wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia asfaltowa, utwardzenie pobocza.
Wykonywane pracę obejmują remont odcinka drogi gminnej na dł. 1,460 km.

Zadanie obejmuje cztery obiekty położone na terenie Gminy Sędziszów
Budynek Szkoły Podstawowej w Mstyczowie.
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu budynek nowy wraz
z wymianą pokrycia, ocieplenie stropu nad poddaszem w starej części budynku wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje również
– wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy
( parapety, itp.)
– modernizację kotłowni
– montaż systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną
– montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony jest w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robót
Budynek świetlicy wiejskiej w Czepcu 
W ramach zadania zakłada się wykonanie robót polegających na:
– wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nową spełniającą wymagania WT 2021
– wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych
– wykonaniu ocieplenia ścian fundamentowych
– wykonaniu systemu ogrzewania, pomp ciepła powietrze – powietrze
– wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
– wykonaniu zagospodarowania tj. utwardzenia z kostki brukowej przed budynkiem
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony jest w przedmiarze robót
Budynek szkoły w Krzcięcicach
(szkoła podstawowa , łącznik ze stara częścią budynku w którym zlokalizowane jest
przedszkole, świetlica oraz mieszkania)
Zakres opracowania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu budynek „nowy” oraz łącznik wraz z wymianą pokrycia, ocieplenie stropu nad parterem w starej części budynku wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje również
– wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy ( parapety, itp.)
– modernizację kotłowni
– wymianę instalacji c.o.
– montaż systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i  elektryczną
– montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED
  
Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Zielonkach
W ramach zadania zakłada się wykonanie robót polegających m.in. na:
– wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nową spełniającą wymagania WT 2021 (dot. tylko części stolarki tj. starej drewnianej)
– wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem grubości 20˙cm
– remoncie przewodów wentylacyjnych nad dachem
– remoncie schodów zewnętrznych
– wymianie opraw oświetleniowych na nowe LED

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej przy ul. Przemysłowej w Sędziszowie, woj. Świętokrzyskie, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych.
Zakres robót obejmuje m.in.:
Kanał grawitacyjny PVC DN 200 L~851,3m
DN 160 L~402,4m
Studzienki rewizyjne ~35szt
Studzienka rozprężna
Przepompownia ścieków
Rurociąg ciśnieniowy z rur PE100 75×4,5~607,7m