Gmina Sędziszów przygotowuje się do aplikowania o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sędziszów” pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, składających się z kompletu dwóch zbiorników, gdzie pierwszy pełni rolę osadnika gnilnego, a drugi reaktora biologicznego, wymagane jest przyłączenie do instalacji elektrycznej.

W związku z powyższym Burmistrz Sędziszowa ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w programie z terenów wiejskich gminy nieobjętych aglomeracją ściekową.

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą składać deklaracje w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2022 r. wraz z załączonym potwierdzeniem dokonania wpłaty w wysokości 1600,00zł. /jeden tysiąc sześćset złotych/ na rachunek bankowy: 90 8490 0007 0000 0014 2000 0090 zawierającym Imię i nazwisko, adres oraz dopisek przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Podstawowe warunki udziału w programie to posiadanie prawa własności nieruchomości (wymagane będzie terminowe złożenie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością), na której miałaby być wybudowana przydomowa oczyszczalnia oraz odpowiednie warunki geologiczne i techniczne umożliwiające wybudowanie oczyszczalni.

Z uwagi na ograniczona liczbę możliwych do wykonania oczyszczalni (planowane 200 szt. +ok. 20 szt. lista rezerwowa) lista zakwalifikowanych będzie sporządzona wg kolejności złożonych deklaracji zawierających potwierdzenie dokonania wpłaty oraz terminowe dostarczenie wymaganych oświadczeń.  

Deklaracje można składać osobiście, listownie na adres: Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, bądź przesłać w formie elektronicznej pocztą email.

Wykonanie zadania będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Sędziszów zewnętrznego wsparcia finansowego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szacunkowa wartość przydomowej oczyszczalni to 16 000,00zł.      
Docelowo wymagany będzie min.10% wkład własny mieszkańca, którego ostateczna wartość uzależniona będzie od wyniku postępowania wyłaniającego Wykonawcę (ceny wynikającej z oferty).

W przypadku nieuzyskania dofinansowania wpłacone środki zostaną zwrócone.

Więcej informacji: Katarzyna Pacholec – Z-ca Naczelnika Wydziału BRI, 413 811 127 wew. 701

Minimalne odległości jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków

ZMIANA  NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY

 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sędziszów”

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą składać deklaracje w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2022 r. wraz z załączonym potwierdzeniem dokonania wpłaty w wysokości 1.600,00 zł. /jeden tysiąc sześćset złotych/ na rachunek bankowy: 90 8490 0007 0000 0014 2000 0090 zawierającym Imię i nazwisko, adres oraz dopisek przydomowa oczyszczalnia ścieków