INFORMACJA DLA PODMIOTÓW WYŁĄCZONYCH Z GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
 
Działając zgodnie z zapisami art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Gmina Sędziszów przypomina, że przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Sędziszów w wyniku której powstają odpady komunalne, którzy nie złożyli w tut. Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych oraz zarządcy cmentarzy, które zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilno-prawnych z podmiotem posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzonego przez Burmistrza Sędziszowa.

W sytuacji, gdy na jednej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest również działalność gospodarcza należy złożyć dwie odrębne deklaracje, jedną dla nieruchomości zamieszkałej oraz drugą dla firmy lub zawrzeć stosowną umowę dla części niezamieszkałej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych z odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 przywołanej wyżej ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 omawianej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za przedmiotowe usługi.

Mając na względzie powyższe, przypominam osobom zobowiązanym, do przestrzegania obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:
· nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
· wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną,
 na podstawie art. 5 ust 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zgodnie z art. 10 ust 3 ww. ustawy postępowanie w sprawach podlegających karze grzywny, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.