W dniu 19.06.2024 r. Gmina Sędziszów zawarła umowy w ramach organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii konkursu „AZBEST 2024” wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Gmina Sędziszów otrzymała dotację celową na realizację następujących zadań:

  1. „Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sędziszów”

Działania edukacyjno-informacyjne obejmują:

  • Zorganizowanie i obsługa punktu informacyjnego ds. azbestu w trakcie gminnej imprezy plenerowej w dniu 30.06.2024 r.,
  • Zorganizowanie i  obsługa wydarzenia w postaci pikniku rodzinnego w dniu 30.08.2024 r. pod hasłem „SĘDZISZÓW MÓWI STOP AZBESTOWI”, który ma na celu edukację w zakresie szkodliwości azbestu poprzez zabawę.

Na to zadanie Gmina Sędziszów otrzyma dotację w wysokości do kwoty 37 800,00zł.

  1. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sędziszów”

Zakres zadania obejmuje:

  • Wykonanie gruntownej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sędziszów (zinwentaryzowane powinny zostać wszystkie obiekty lub urządzenia zawierające azbest znajdujące się na danej działce, w tym wyroby zawierające azbest zgromadzone „luzem”) jako spisu z natury a następnie wprowadzenie zebranych danych do Bazy Azbestowej.

Na to zadanie Gmina Sędziszów otrzyma dotację w wysokości do kwoty 14 900,00 zł.