Mieszkańcy, których posesje znajdują się w bezpośrednim dostępie do nowo wybudowanej inwestycji,  mogą rozpocząć procedury przyłączenia do sieci.       
Przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej to zadanie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązany sfinansować właściciel nieruchomości.

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji należy wystąpić do Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie (druk dostępny na miejscu).

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jest uregulowany prawnie przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 5 ust. 1 pkt 2.

Ustawa mówi, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nieruchomości zwolnione z obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej to takie, które posiadają przydomową oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te muszą ponadto spełniać wymagania określone w przepisach.  
Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje burmistrz, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Sieć kanalizacyjna o dł. 1,910km (w tym 862,42 m PVC 200 , 438,92m PVC 160, 608,98m rurociąg tłoczny PE75) oraz przepompownia ścieków w obrębie ulicy Przemysłowej została wybudowana przy udziale dofinasowania z środków budżetu państwa na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 1 590 594,00zł. Cała wartość inwestycji to 1 865 163,55zł.