Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Sędziszowa informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519, z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym na terenie Gminy Sędziszów rozpoczyna się cykl kontroli, która polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego celem przedłożenia:

  • umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Sędziszowa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziszów oraz
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury, kwity potwierdzające wywóz). Należy pamiętać, że posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków należy obowiązkowo opróżniać jej osadnik (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Sędziszów). Usługa ta musi zostać odpowiednio udokumentowana – poprzez podpisanie umowy na opróżnienie osadnika oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zawarli umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Sędziszowa w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych powinni uczynić to niezwłocznie.

Przypominam także, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), kto nie wykonuje ww.
o obowiązków podlega karze grzywny.

Kontrole będą się odbywać zgodnie z planem kontroli ustanowionym Zarządzeniem nr BM.120.54.2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie planu kontroli na terenie gminy Sędziszów na lata 2023-2024 dotyczącym realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr BM.120.54.2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 21 kwietnia 2023r.
    w sprawie planu kontroli na terenie gminy Sędziszów na lata 2023-2024 dotyczącym realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwSedziszowie/document/938745/Zarzadzenie-BM_120_54_2023.
  2. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Sędziszów https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwSedziszowie/document/630217/Uchwala-XXI_179_2020 .
  3. Rejestr podmiotów, które posiadają zezwolenie Burmistrza Sędziszowa w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sędziszów https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1750.