W związku z dyskusją dotyczącą budowy zbiornika retencyjnego w Sędziszowie oraz pismem Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody wyjaśniam:

Potrzeba budowy zbiornika retencyjnego zgłaszana była przez mieszkańców (ul. Rzeczna), Zarządy Kół Wędkarskich już w 2004 r. (aby zapobiec powodziom i zalewaniu gospodarstw a z drugiej strony nie doprowadzić do niszczenia drogi powiatowej). Kolejne zgłoszenia dotyczyły systematycznego wykaszania trzcin i traw na tym terenie przez ówczesnego właściciela, z uwagi na rozprzestrzeniające się lisy i inne gryzonie. Właścicielem działki była wówczas ANR a dzierżawcą Gospodarstwo Rolne KOT- BIS.

Dnia 27 kwietnia 2007 roku Rada Miejska w Sędziszowie podjęła Uchwałę Nr VII/78/2007 w sprawie ubiegania się Gminy Sędziszów o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2023 na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Sędziszowie przy ul. Sportowej. Szacunkowy koszt inwestycji oszacowano wówczas na kwotę 3.482.000,00 zł.

Gmina podjęła starania o przejęcie nieruchomości działki nr ewid. 221 o pow. 5,9098 ha i nabyła ją w dniu 05.12.2007 r. Aktem notarialnym Repertorium A numer 6481/2007 z przeznaczeniem na lokalizację inwestycji celu publicznego tj. budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uwzględniła ten teren w MPZP Miasta Sędziszów jako obszar pod zbiornik retencyjno-rekreacyjny w roku 2008. Aktem notarialnym Repertorium A Nr 12258/2017 z dnia 16.10.2017 r. wprowadzono Aneks do umowy nieodpłatnego przeniesienia własności z dnia 05.12.2007 r. (na przejętej nieruchomości utworzone zostało zaplecze sportowe Bazy TKR, ścieżki zdrowia i edukacji ekologicznej).

Zbiornik w Sędziszowie znajduje się w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”

Na obszar działki nr ewid.  221/2 odprowadzane są wody opadowe z podtorza kolejowego oraz dróg powiatowych Sportowej, Dworcowej i Kieleckiej. Zbierający się okresowo nadmiar wód pochodzący z opadów czy też z dróg odprowadzany jest rowem melioracyjnym zakończonym przepustem.

Działka ta była użytkowana rolniczo przez byłego właściciela a następnie przez Gminę i wielokrotnie wykaszana.

W roku 2007 Gmina zleciła wykonanie przybliżonych kosztów budowy zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornik 3,5 ha, ścieżka rowerowa, ścieżka zdrowia, parking, molo i oświetlenie. W sposób ciągły podejmowano starania w znalezieniu dofinansowania budowy zbiornika retencyjnego jednakże, zmieniające się zasady i przepisy dotyczące dofinansowania tego typu budowli nie pozwoliły do dziś na jego realizację. Szansa na budowę zbiornika rekreacyjnego pojawiła się po zatwierdzeniu Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego w roku 2023, gdzie nasz projekt mógłby zakwalifikować się do dofinansowania (spotkanie koordynacyjne z Dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego J. Sułkiem).

W dniu 08.05.2023 r. skierowano wystąpienie do RDOŚ Kielce o zajęcie stanowiska w kwestii realizacji inwestycji pod kątem przeciwdziałań w obszarze form ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – otrzymano odpowiedź pismo znak: WPN-I.070.99.2023.EB z dnia 19.05.2023 r. informujące, iż budowa zbiornika wymaga zgłoszenia, (roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe na obszarach form ochrony przyrody, a także w obrębie cieków naturalnych wymagają zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska; działka położona jest poza formami ochrony przyrody, niemniej znajduje się w obrębie rzeki Mierzawy, w związku z tym należy wystąpić do RDOŚ ze stosownym zgłoszeniem). W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych niezbędne jest uzyskanie zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Należy uwzględnić również wymogi prawne w szczególności wynikające  z ustawy prawo wodne i prawo budowlane.

W następstwie poczynionych ustaleń Gmina pilnie przystąpiła do przygotowania dokumentów tj. pozwolenia na budowę wg etapów:

1) Przeprowadzono wybór wykonawcy na opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych   
   – 4.12.2023 r. zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty na stronie BIP Urzędu.
   Wpłynęła jedna oferta.

  • Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
        z wykonawcą.

Po wykonaniu koncepcji ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie  zbiornika z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych uzgodnień technicznych i środowiskowych projektu wraz z pozwoleniem na budowę w możliwie najkrótszym czasie, mając na względzie planowany termin naboru wniosków.

Jednym z elementów opracowywanej koncepcji jest wykonanie  dokumentacji techniczno-geologicznej obejmującej badanie podłoża gruntowego, które zgodnie z umową należy wykonać w najbliższym czasie. Realizacja powyższego uzależniona jest od obniżenia się poziomu wody. Usunięte zatory utrudniające swobodny przepływ wód oraz usunięte namuły i rumosz przy nienaruszeniu jednocześnie zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów na przedmiotowym terenie, stosownie do zapisów art. 56 ustawy o ochronie przyrody umożliwiają wykonanie ww. badań.

W dniu 12.02.br. miała miejsce narada zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie wystąpienia możliwych podtopień w związku z intensywnymi opadami deszczu. Woda na terenie omawianej nieruchomości również podniosła swój stan. Z uwagi na zasypany przepust (nie ustalono odpowiedzialnego za ten stan), woda nie miała ciągłego odpływu do rzeki Mierzawa. Powolnie była odprowadzana małym strumykiem do rzeki. Ustalono wówczas, że nie należy udrażniać przepustu, gdyż spowodowałoby to nagłe przelanie zgromadzonej wody z łąk do koryta rzeki i gwałtowne podniesienie stanu Mierzawy
w wyniku czego podtopieni zostaliby okoliczni mieszkańcy ul. Sportowej, Rzecznej oraz Kieleckiej. Woda miała spływać stopniowo i powoli. W dniu 13.03. br. odbyła się wizja lokalna na omawianej nieruchomości stanowiącej własność gminy. Ustalono wówczas, że aktualny stan wody na nieruchomości nie stanowi zagrożenia dla drogi powiatowej ul. Sportowa – nie jest konieczna interwencja jednostek straży pożarnej. Na podstawie wcześniejszych obserwacji zauważono obniżenie lustra wody. Woda spokojnie spływała do rzeki Mierzawa.

Począwszy od miesiąca lutego Gmina koordynowała sprawy z zakresu uzgodnień rozwiązań projektowych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Zespół Kontraktu nr 3/1/6 Region Południowy Centrum Realizacji Inwestycji realizującym projekt inwestycyjny „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”.

Wystąpiono do:

  1. PGE Dystrybucja S.A. Rejon Skarżysko-Kamienna o określenie warunków usunięcia kolizji z siecią energetyczną PGE Dystrybucja S.A.,
  2. PGE Energetyka Kolejowa Sp. z o.o. Centralny Obszar Serwisowy Komórka Zamiejscowa w Kielcach o określenie warunków usunięcia kolizji z siecią energetyczną PGE Energetyka Kolejowa Sp. z o.o.,
  3. Orange Polska S.A. w Warszawie o udzielenie informacji czy istniejący nadziemny przewód telekomunikacyjny umieszczony w obszarze planowanej przez Gminę Sędziszów  inwestycji jest czynny i eksploatowany.

W dniu 10.05.br w związku z otrzymaniem pisma Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach pismo: znak: TBOP 15/2024 z dnia 9.05.2024 r. dokonano oględzin działki nr ewid. 221/2 z udziałem Radnego Rady Miejskiej Sędziszów Pana Pawła Adamskiego, który wskazał miejsce, gdzie według jego relacji w dniu poprzednim tj. 9.05.br dokonał częściowego zasypania odpływu wody z omawianej nieruchomości.

Należy nadmienić, iż w roku ubiegłym również doszło do całkowitego osuszenia omawianego terenu, na którym obserwuje się okresowe zaleganie wody co wynika z naturalnego ukształtowania terenu a nasila się w okresie jesienno-zimowo-wiosennym w przypadku wystąpienia gwałtownych roztopów czy ulewnych deszczy.

Zaobserwowano, iż osoby trzecie dokonują w tym obszarze różnych działań zgodnie ze swoim uznaniem. Biorąc ten fakt pod uwagę, Gmina zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do nieruchomości stanowiącej jej własność oraz bieżącego jej monitorowania.

Stwierdzenia, iż doszło do strat przyrodniczych nie znajdują uzasadnienia. Gmina nie podejmowała czynności, które podlegałyby zakazom stosownie do zapisów art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Ponadto, nie prowadzono działań na obszarach form ochrony przyrody wymagających zgłoszenia.

Z uwagi na oczekiwania społeczne ale równocześnie przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa planowany zbiornik retencyjny będzie miejscem, w którym siedlisko znajdą różne gatunki fauny i flory stosownie do specyfiki tego miejsca. Jednocześnie zbiornik będzie wykorzystywany w przypadkach ewentualnych powodzi a w razie suszy zasilał będzie dolny bieg Mierzawy.

Realizując zadania inwestycyjne Gmina stawia sobie za cel efektywne zarządzanie środowiskiem zapewniając skuteczne mechanizmy jego ochrony przed degradacją.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek