Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2020.283 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Burmistrza Sędziszowa z dnia 15 stycznia 2021 r. NR 1/2021 w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziszów do roku 2030”, poddaje się pod konsultacje społeczne projekt aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziszów do roku 2030”.

Projekt dokumentu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Sędziszów pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwSedziszowie/document/699840/Obwieszczenie-1_2021

Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać w terminie: od dnia 15.01.2021 r. do dnia 09.02.2021 r. w następujących formach:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@sedziszow.pl;

– w wersji elektronicznej poprzez skrzynkę e-puap: /1kqcvr3465/skrytka

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Sędziszowa.