Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło drugi nabór w programie Ochrona Zabytków. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Do 31 marca 2023 roku właściciel zabytku może złożyć wniosek w ramach programu i ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Warunkiem jest wcześniejsze wykonanie wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie koszty określone w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Minimalna kwota dofinansowania to 25 tys. zł. Dofinansowanie udzielane jest w wysokości 50 proc. nakładów koniecznych. Natomiast w przypadku, kiedy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich dotacja może być udzielona w wysokości do 100 proc. Pełna kwotę na pokrycie kosztów zadania można uzyskać również w przypadku, jeśli stan zabytku wymaga podjęcia niezwłocznych prac konserwatorskich.

Wnioskodawca tj. osoba/podmiot będący właścicielem składa wniosek wraz załącznikami tylko w formie elektronicznej.

 Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w zakładkach:    Co robimy >   Kultura  >   Programy Ministra >   Programy 2023 >   Ochrona zabytków