Zarządzeniem  Nr BM.120.8.2021 Burmistrz Sędziszowa  ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, określone w uchwale nr III/114/2019 Rady Miejskiej Sędziszów.

W załączeniu w/w zarządzenie oraz uchwała.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w poszczególnych szkołach i przedszkolu:

– Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie – tel. 413811205

– Szkołą Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie – tel. 413810120

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie – tel. 413811282

– Szkoła Podstawowa w Pawłowicach – tel. 413811065