DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ.1.4210.93.2022.AM z dnia 18.05.2023r., którą udzielono Pani Bożenie Wronie pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. usługi wodne, obejmujące pobór spiętrzonych na jazie w km 39+451, wód powierzchniowych rzeki Mierzawy, za pomocą ujęcia brzegowego, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki w km 39+530, na terenie dz. ewid. nr 23/1 i nr 24, obręb 0003 Boleścice, jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów -obszar wiejski, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, dla potrzeb nawadniania upraw szkółki drzew i krzewów ozdobnych, corocznie w terminie od 1 kwietnia do 30 września;
  2. na usługi wodne, obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki łowinianka (łowinka), za pomocą istniejącej zastawki piętrzącej betonowej, zlokalizowanej w km 0+110 na dz. ewid. nr 495 i nr 497, obręb Boleścice, jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów -obszar wiejski, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie do rzędnej 236,90 m n.p.m.;
  3. usługi wodne, obejmujące pobór wód powierzchniowych rzeki łowinianka (łowinka) za pomocą ujęcia brzegowego, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki w km 0+112, na dz. ewid. nr 495 i nr 497, obręb 0003 Boleścice, jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów -obszar wiejski, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, dla potrzeb nawadniania szkółki drzew i krzewów ozdobnych, corocznie w terminie od 1 kwietnia do 30 września;
  4. szczególne korzystanie z wód, obejmujące nawadnianie upraw szkółki drzew i krzewów ozdobnych, wodami w ilości większej niż średniorocznie 5,0 m3, na dz. ewid. nr: 1162, 1165, obręb 0005 Deszno, jednostka ewidencyjna: 260204_2 Nagłowice, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie; na dz. ewid. nr 2, 27, 28, 29, 67, 68, 69, obręb 0031 Wojciechowice, jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów -obszar wiejski, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie; na dz. ewid. nr 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 478, 435, 434, 479, 433, 432, 431, obręb 0003 Boleścice, jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów -obszar wiejski, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie (od drogi ozn. nr ewid. 496, obręb Boleścice do pierwszego poprzecznego pasa komunikacyjnego); na dz. ewid. nr 441, 440, 439, 438, 437, 436, 478, 435, 434, 479, 433, 432, 431, obręb 0003 Boleścice, jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów -obszar wiejski, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie (od pierwszego poprzecznego pasa komunikacyjnego do końca szkółki od strony południowej, tj. do użytków dzielonych}, corocznie w terminie od 1 kwietnia do 30 września.

Pełna treść obwieszczenia: