Prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotów, likwidację rowów kolejowych, drogowych, melioracyjnych, wykonanie rowów kolejowych, rozbiórkę obiektów mostowych, rozbiórkę odcinkowych zabudowań koryt, wykonania odcinkowych zabudowań koryt przepustami i obiektami mostowymi, roboty w wodach, likwidację ujęcia wody, wykonanie studni chłonnych, przebudowę rowów kolejowych, drogowych, melioracyjnych, wykonanie układu drenarskiego (system odwodnienia torów), wykonanie drenażu francuskiego (wody powierzchniowe płynące rzeki Mierzawy i Cieku od Gniewięcina), prowadzenie przez wody powierzchniowe nowych obiektów mostowych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Mierzawy i Cieku od Gniewięcina sieci przewodów infrastruktury kolejowej w rurociągach osłonowych w kanałach technologicznych. Wszystkie te prace prowadzone są w ramach realizacji „Przebudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kozłów) od km 144+452 do km 263+450” na odcinkach LOT – B2: Jędrzejów (bez stacji) granica województwa (od km 233+150 do km 258+133) i LOT – B3: granica województwa – Kozłów (od km 258+133 do km 263+450).