Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 73 5 ze zm.),
prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 08.ll.2021r., znak:WGN.6821.1.38.2021 w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 173, 233/1 i I 05 położonej w obr. Krzcięcice, gm. Sędziszów (nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym), polegającej na przebudowie linii 11 O kV relacji Sędziszów – Jędrzejów2 – jako trwałe ograniczenie praw rzeczowych na w/w nieruchomości, na str. 1 przedmiotowej decyzji:

• w wierszu 12 od góry: jest: ,, Sędziszów – Szczekociny”, powinno być „ Sędziszów -Jędrzejów 2″,
• w wierszu 26 od góry: jest: ,, Sędziszów – Szczekociny”, powinno być „ Sędziszów – Jędrzejów 2″,

na str. 4 przedmiotowej decyzji:

w wierszu 35 od góry: jest: ,, Sędziszów – Szczekociny”, powinno być „ Sędziszów -Jędrzejów 2″

Poniżej pełna treść postanowienia: