Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program zakłada wsparcie finansowe (do 100% kosztów) dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu.

Program przewiduje również możliwość finansowania:

  • zakupu środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie
  • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie
  • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie
  • pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

W związku z powyższym chcąc poznać potrzeby we wskazanym zakresie, zwracamy się z prośbą do zainteresowanych osób, które:

  • posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym o zgłaszanie chęci skorzystania z usług Asystenta
  • posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym o zgłaszanie się na Asystentów.

Z uwagi na terminowość złożenia wniosku na środki finansowe zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 grudnia 2020r.

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu:
(41) 38 12 169 (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
oraz (41) 38 12 127 wew. 302 (Urząd Miejski w Sędziszowie)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2

Załączniki do pobrania:
Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021