Wojewoda Świętokrzyski  w związku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród dorosłych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski
po 24 lutego 2022 roku, w zakresie ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Poniżej znajduje się link do ankiety Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 29 sierpnia 2022 r.

Згідно листа з Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, Свентокшиський Воєвода звернувся з проханням провести анонімне опитування повнолітніх громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, щодо їх поточного сімейного та матеріального становища.

Нижче наведено посилання на опитування. Просимо заповнити його до 29 серпня 2022 року.

Вдячні за розуміння та співпрацю.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JĘDRZEJOWSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ (również dla Uchodźców z Ukrainy), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Więcej informacji znajduje się na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej, podstronie projektowej – podstrona dostępna w 3 wersjach językowych:


Dodatkowo dla Uchodźców z Ukrainy przygotowane zostały:

 1. MODUŁ Z INFORMACJAMI PRAWNYMI: zawierający dane przydatne zarówno uchodźcom, jak i udzielającym świadczeń w punktach – aktualizowane na bieżąco (dostępny TUTAJ).
 2. INFORMATOR DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: zawierający zasady i możliwości korzystania z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz wykazu wszystkich punktów w Polsce,   specjalizujących się w prawie cudzoziemców i gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (wersja   ukraińska dostępna TUTAJ  |  wersja polska dostępna TUTAJ).
 3. 10 E-PLANSZ EDUKACYJNYCH DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: (wersja ukraińska dostępna TUTAJ  |  wersja polska dostępna TUTAJ).
 4. ANIMOWANY, EDUKACYJNY SPOT DOT. ZASAD KORZYSTANIA I ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: lektor polski + napisy ukraińskie dostępny TUTAJ)

Stowarzyszenie Sursum Corda ponadto zachęca do śledzenia:

swojego profilu na Facebooku, gdzie publikuje m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.


Zagadnienia związane z przyznawaniem świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – pytania i odpowiedzi według stanu prawnego, który został ukształtowany przez ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 830)

1. Kto jest uprawniony do otrzymania pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia?

Taką pomocą są objęci obywatele Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego br. przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ich przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być legalne.

Przy czym, ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.”.

2. Kto może wystąpić z wnioskiem o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie pieniężne jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia.

3. Jak rozumieć okres 60 dni za który przysługuje świadczenie?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Tym samym świadczenie będzie przysługiwało każdemu u kogo przebywali uchodźcy, oczywiście pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia (art. 13 ust. 4 pkt 10 ustawy). Dopuszczalne jest zatem przyznanie jednemu podmiotowi kilku świadczeń, jeśli wszystkie z nich łącznie nie przekroczą 60 dni. Innymi słowy zawsze maksymalny okres, na który może zostać przyznane świadczenie będzie wynosił 60 dni, niezależnie od tego ilu obywatelom Ukrainy dany podmiot zapewniał zakwaterowanie i wyżywienie i w jakim okresie to następowało.

4. Czy gminy mogą występować w powyższym trybie o wsparcie finansowe?

Co do zasady wsparcie instytucjonalne następuje na podstawie art. 12 ustawy. Dlatego też gminy mogą starać się o sfinansowanie tego zadania na podstawie poleceń wojewody. Jednostka samorządu terytorialnego, w związku z wydanym poleceniem, otrzymuje środki finansowe na realizację tego celu. Przy czym, gmina może także z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków własnych zapewnić obywatelom Ukrainy tego rodzaju pomoc. Natomiast przyznawanie podmiotom świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy odbywa się w oparciu o art. 13 ustawy, tj. w ramach tzw. dobroczynności.

5. Czy można składać kilka wniosków na tę samą osobę (obywatela Ukrainy), który jest zakwaterowany w różnych okresach czasu u jednego podmiotu?

W myśl przyjętych rozwiązań, podmiot zapewniający zakwaterowanie i wyżywienie może składać kilka wniosków na tę samą osobą (obywatela Ukrainy), który jest zakwaterowany w różnych okresach czasu (np.: od dnia 24 lutego br. do dnia 24 marca br. i od dnia 25 marca br. do dnia 24 kwietnia br.). Warunkiem jest jednak zachowanie pułapu 60 dni faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy licząc od dnia przybycia tej osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony.

6. Czy świadczenie pieniężne będzie wypłacane wyłącznie Polakom udzielającym pomocy obywatelom Ukrainy?

Ustawodawca nie uzależnia przyznania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy od posiadania przez osobę udzielającą pomocy obywatelstwa polskiego. Tym samym, świadczenie będzie przysługiwało zarówno obywatelowi polskiemu, jak i ukraińskiemu (posiadane obywatelstwo nie ma znaczenia).

7. Czy obywatel Ukrainy, który wynajmuje mieszkanie, w którym prowadzi gospodarstwo domowe i który przyjął do mieszkania po 24 lutego br. 2 osoby z Ukrainy, ma prawo do świadczenia pieniężnego?

Świadczenie pieniężne może zostać przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, na jego wniosek, nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zatem, świadczenie pieniężne może przysługiwać również obywatelowi Ukrainy, gdyż nie ma tu znaczenia posiadane obywatelstwo. Istotne jest to, aby dana osoba zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie posiadała prawo do dysponowania danym lokalem (nie ma tu znaczenia podstawa prawna).

8. Czy świadczenie pieniężne przysługuje obywatelowi Ukrainy, mieszkającemu w Polsce, który sprowadził do Polski swoją żonę z dziećmi i zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie?

Na przyznanie świadczenia pieniężnego, w świetle obowiązujących przepisów, nie ma wpływu czy osoby przyjęte na zakwaterowanie są związane stosunkiem pokrewieństwa z zapewniającym im zakwaterowanie i wyżywienie.

9. Czy wniosek powinien złożyć właściciel mieszkania?

Ustawodawca nie przesądza, że wniosek powinien złożyć właściciel mieszkania. Niemniej jednak, wnioskodawca, na zasadach ogólnych, powinien mieć prawo do dysponowania lokalem, w którym zapewnia zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

10. Czy świadczenie pieniężne przysługuje osobie, która zapewnia obywatelom Ukrainy wyłącznie zakwaterowanie, bez zapewnienia wyżywienia?

Świadczenie pieniężne przysługuje za zapewnienie łącznie zakwaterowania i wyżywienia.

11. Gdzie można złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Stąd też, wnioski mogą przyjmować np.: urzędy gmin bądź ośrodki pomocy społecznej. Urząd gminy zgodnie z ugruntowanym poglądem nauki administracji jest jednostką organizacyjną gminy wykonującą funkcje pomocnicze, analogicznie jak np. ośrodek pomocy społecznej.

12. Która gmina jest właściwa do rozpatrzenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – ta, gdzie przebywają obywatele Ukrainy objęci wnioskiem, czy ta, gdzie ma miejsce zamieszkania dysponent lokalu/nieruchomości?

W związku z brakiem regulacji w tym zakresie można przyjąć, że gminą właściwą do rozpatrzenia ww. wniosku jest gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu/nieruchomości, gdzie udziela się pomocy w postaci zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Podejście takie wynika z możliwości przeprowadzenia ewentualnej weryfikacji wniosku na miejscu zakwaterowania.

13. Czy przyznanie bądź odmowa przyznania świadczenia pieniężnego odbywa się w formie decyzji administracyjnej?

Zgodnie z ust. 1a i 1b dodanymi do art. 13 ustawy przez ustawę zmieniającą, w sprawach świadczenia pieniężnego nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.

14. Czy do wypłaty świadczeń stosuje się przepisy o pomocy społecznej?

Przepisy aktów normatywnych, regulujących kwestie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie odsyłają do stosowania w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego regulacji zawartych w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

15. W jaki sposób gmina może dokonać weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia?

Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminny lub gminnej osoby prawnej. Prawodawca nie reguluje kwestii sposobu dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Stąd też, jednostki samorządu terytorialnego mogą samodzielne lub we współpracy z właściwym wojewodą wypracować procedurę weryfikacji wpływających wniosków, wykorzystując w tym zakresie np.: formę wizji lokalnej. Działania te powinny być dostosowane do skali rozpatrywanych wniosków, ekonomiki i skuteczności postępowania. Wybór czy dokonywać weryfikacji wszystkich wniosków czy tylko wybranych (np. budzących wątpliwości) pozostawiono również władzom lokalnym. Inaczej sytuacja wygląda w małej gminie wiejskiej a inaczej w dużym mieście. Dokonując ewentualnej weryfikacji organ może sprawdzić wniosek pod kątem faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia i oceniać dostępne dowody przedstawione przez wnioskodawcę (np. dodatkowe oświadczenia, faktury, paragony, zgłoszenie zarządcy budynku dodatkowych osób zamieszkujących lokal itp.). Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Dodatkowo weryfikacja ta może obejmować sprawdzenie daty przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP.

16. Czy jeżeli w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania zamiast nr PESEL, a w przypadku jego braku zamiast nr i serii dokumentu tożsamości wnioskodawca wpisze ukraiński akt urodzenia dzieci, czy taki wniosek może być rozpatrzony pozytywnie?

Zgodnie z załącznikiem do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy należy podać PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. Można przyjąć, że tymi dokumentami są dokumenty wskazane w art. 4 ust. 11 ustawy, czyli dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie.

17. W jakiej wysokości przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości wyższej niż 40 zł?

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie. Standardowo kwota ta dotyczy zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia począwszy od dnia 24 lutego br., gdyż przepisy ustawy, zgodnie z art. 116 zdanie wstępne ustawy, weszły w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. Niemniej jednak, kwota ta może być podwyższona przez wojewodę ,,z urzędu” w przypadku m.in.: zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy – vide: § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 605 z późn. zm.). Nie ma więc potrzeby występowania w tej sprawie do wojewody.

Przepisy ww. rozporządzenia nie przewidują podwyższania kwoty świadczenia na wniosek. W przypadku podjęcia decyzji o podwyższeniu świadczenia urzędy gmin będą informowane przez właściwego wojewodę.

18. Kiedy gminy powinny występować do wojewody o środki finansowe na realizację zadania?

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. rozróżniają dwie czynności związane ze świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. Są to przyznanie i wypłata (§ 3 ust. 3). Przyznanie świadczenia poprzedza jego wypłatę dlatego zapotrzebowanie na środki finansowe przez gminę  powinno być kierowane do wojewody po przyznaniu świadczeń. Wojewoda powinien przekazywać środki na bieżąco, tak by gminy mogły wypłacać świadczenie w sposób płynny osobom uprawnionym. Gminy powinny mieć możliwość wnioskowania o środki co najmniej 2 razy w tygodniu.

Należy dodać, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 2 zadania gminy określone w ust. 1 są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich  realizację zapewnia wojewoda. Koszty obsługi przez gminę zadania określonego w ust. 1 wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadania wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia wniosek o przyznanie świadczenia jest rozpatrywany przez gminę w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Zasadnym jest więc aby gminy podjęły niezwłocznie działania formalne i organizacyjne w kierunku zapewnienia terminowych wypłat. Działania te powinny obejmować w szczególności jak najszybsze podjęcie uchwał upoważniających organ wykonawczy gminy, o których mowa w art. 111 ustawy pomocowej.

19. Jakie są skutki nowelizacji art. 13 ustawy pomocowej?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw nowelizacja art. 13 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. z dniem 15 kwietnia 2022 r.), z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. W przypadku wniosków, które zostały złożone przed zmianą przepisów i świadczenia nie zostały jeszcze wypłacone wnioskodawcom, wnioski powinny zostać rozpatrzone z uwzględnieniem znowelizowanego brzemienia art. 13.



МЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА

Слід викидати

 • пластикові пляшки від напоїв, без кришечок та зім’яті
 • кришечки, якщо вони не збираються окремо в рамках благодійності
 • пластикову упаковку з-під харчових продуктів
 • багатоматеріалову упаковку(наприклад, коробки з-під молока та соку)
 • упаковка з-під засобів для чищення (наприклад, пральних порошків), косметичних засобів (наприклад, шампунів, зубної пасти) тощо.
 • поліетиленові пакети, мішки, пакети, інша плівка
 • алюмінієві банки від газованої води та соку
 • консервні банки
 • алюмінієву фольгу
 • кольорові метали
 • кришки, кришки від банок

Не слід викидати

 • пляшки та ємкості з їх вмістом
 • пластикові іграшки
 • упаковки з-під лікарських засобів та використані медичні вироби
 • упаковки з-під моторного масла
 • автозапчастини
 • відпрацьовані батарейки та акумулятори
 • банки та ємкості з-під фарб і лаків
 • відпрацьовані електронні прилади та побутову техніку

ПАПІР

Слід викидати

 • упаковку з паперу, картонні коробки, картон (також гофрований)
 • каталоги, листівки, брошури
 • газети та журнали
 • шкільний та офісний папір, друковані аркуші
 • зошити та книги
 • обгортковий папір
 • паперові пакети та мішки

Не слід викидати

 • паперові рушники та використані гігієнічні серветки
 • лакований папір та папір з покриттям з плівки
 • жирний або сильно забруднений папір
 • картонні коробки з-під молока та напоїв
 • паперові мішки для добрив, цементу та інших будівельних матеріалів
 • шпалери
 • одноразові підгузки та інші гігієнічні матеріали
 • жирні одноразові паперові пакети та одноразовий посуд
 • одяг

СКЛО

Слід викидати

 • пляшки та банки з-під харчових продуктів та напоїв (включаючи алкогольні напої та рослинну олію)
 • скляну упаковку з-під косметичних засобів (якщо вона виготовлена​не з кількох постійно з’єднаних матеріалів)

Не слід викидати

 • кераміку, горщики, порцеляну, фаянс, кришталь
 • скло для окулярів
 • термостійке скло
 • підсвічники з вмістом воску
 • лампочки та люмінесцентні лампи
 • фари
 • упаковку з-під для ліків, розчинників, моторних масел
 • дзеркала
 • вікна та армовані склопакети
 • екрани телевізорів та лампи
 • термометри та шприци

УВАГА

Деякі гміни надають окремі контейнери для прозорого та кольорового скла.

БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ

Слід викидати

 • відходи від фруктів та овочів (включаючи лушпиння тощо)
 • гілки дерев і чагарників
 • скошену траву, листя, квіти
 • тирсу і кору дерев
 • непросочену деревину
 • залишки харчових продуктів

Не слід викидати

 • кістки тварин
 • харчову олію
 • тваринні відходи
 • вугільну золу
 • ліки
 • просочену деревину
 • ДСП і МДФ плити
 • землю та каміння
 • інші комунальні відходи (включаючи небезпечні відходи)

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ

Все, що неможливо відновити в процесі переробки, крім небезпечних відходів, слід викидати в контейнер для змішаних відходів.


Informacja dla mieszkańców u których przebywają obywatele Ukrainy

Poniżej publikujemy :

 1. Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia;
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia;
 4. Wniosek o świadczenie pieniężne
 5. Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania

Wnioski można składać w MGOPS w Sędziszowie.


INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

 1. Punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy do Województwa Świętokrzyskiego zlokalizowany jest na Dworcu PKS w Kielcach.
 2. Infolinia całodobowa:
  Dworzec PKS Kielce: 538 508 081
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: 41 342 12 14
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: 41 242 16 16  e-mail : ws00@kielce.uw.gov.pl
 3. Pomoc dla obywateli Ukrainy : https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

GMINA  SĘDZISZÓW  SOLIDARNA Z  UKRAINĄ

Tel. 41 38 11 077 wew. 210 (w godzinach pracy Urzędu)
kom. 790 456 635

Burmistrz Sędziszowa zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o wsparcie.

Najpilniejsze potrzeby to :

 • artykuły opatrunkowe,
 • artykuły dezynfekcyjne,
 • leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwskurczowe,
 • apteczki ratunkowe,
 • pakiety do uzdatniania wody,
 • sprzęt gaśniczy,
 • latarki, flary oświetleniowe, baterie, zapalniczki, zapałki, power banki ,
 • agregaty prądotwórcze,
 • krótkofalówki, drony zwiadowcze,
 • koce termiczne, materace i śpiwory, maty do spania,
 • peleryny przeciwdeszczowe,
 • kawa, herbata, konserwy .

Wymienione artykuły można przynosić do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20 – od poniedziałku do soboty – w godzinach pracy Urzędu. Burmistrz prosi również wszystkich ludzi o wielkich sercach, o zgłaszanie lokali, w których mogą znaleźć schronienie uciekający przed wojną obywatele Ukrainy.


APEL
Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
SAMORZĄDY SOLIDARNE Z UKRAINĄ

Kraków, 24 lutego 2022 r.

W imieniu samorządów zrzeszonych w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w dniu brutalnej napaści na Ukrainę na rozkaz prezydenta Władimira Putina stanowczo potępiamy barbarzyńską napaść na naszego suwerennego sąsiada i bezprawne działania gwałcące prawo międzynarodowe i pokój w Europie na skalę największą od czasu II wojny światowej. Jest to wojna imperialnej Rosji z cywilizacją demokratycznego Zachodu i o jego granice w Europie, w dalszej kolejności bezpośrednio zagrożonego militarnym szantażem i dyktatem. Wobec tego aktu rosyjskiej agresji Unia Europejska i NATO muszą wykazać wielką solidarność, a my konkretne wsparcie samorządów polskich.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP jest największą ogólnopolską organizacją samorządu terytorialnego w Polsce zrzeszającą w prawie 20 związkach i stowarzyszeniach 1000 gmin, powiatów i województw.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP wzywa wszystkie polskie samorządy do solidarności z Ukrainą i jej samorządami, w pierwszej kolejności poprzez natychmiastowe nawiązanie kontaktów telefonicznych, mailowych ze swoimi miastami bliźniaczymi i partnerskimi na Ukrainie i przesłanie wyrazów wsparcia i solidarności oraz organizację pomocy humanitarnej. Prosimy także o włączenie do pomocy społeczności lokalnych i organizację zbiórek społecznych. Wszystkie samorządy, które do tej pory nie prowadziły takiej współpracy zachęcamy do jej nawiązania, także dzięki pomocy obywateli ukraińskich mieszkających na terenie gmin, którzy na pewno chętnie pomogą w tych kontaktach.

Wojna to okrutny czas klęski humanitarnej, która najbardziej dotyka najsłabszych – dzieci i osoby starsze. Musimy się przygotować na dużą falę uchodźców wojennych, którzy wyjeżdżając na Zachód ratują swoje zdrowie i życie. Wzywamy polskie samorządu do solidarności z Narodem Ukraińskim i przygotowanie miejsc dla uchodźców i udzielenie im pomocy.

Apelujemy również do wszystkich samorządów państw Unii Europejskiej o podjęcie analogicznych działań i przygotowanie na przyjęcie uchodźców wojennych, którzy nie zmieszczą się w Polsce, Słowacji, Węgrzech i Rumunii.

Prosimy również samorządy i społeczności lokalne o otoczenie troską i opieką obywateli Ukrainy mieszkających i pracujących w Polsce. W tym trudnym czasie okażmy im życzliwość, wsparcie i gościnność.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz jej Członkowie: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Gmin Pomorskich, Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin „Szansa Białej Przemszy”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, Związek Gmin „Kwisa”, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Gmin Jurajskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Gmin Ziemi Kujawskiej , Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego od początku swojej działalności rozwijają współpracę samorządową ze Wschodem, w tym z rejonami zamieszkiwanymi przez duże skupiska Polaków. W ciągu prawie 30 lat zorganizowaliśmy wyjazdy tysięcy samorządowców na Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji, których celem było nawiązanie bezpośrednich kontaktów i promowanie międzynarodowej współpracy samorządowej. Takim projektem już od ponad 20 lat jest Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”, w ramach której zorganizowaliśmy wakacyjny wypoczynek dla 2500 dzieci i opiekunów ze Wschodu. Federacja i jej organizacje członkowskie organizowały akcję „Solidarni z Ukrainą” – od czasów pomocy humanitarnej w czasie „Pomarańczowej Rewolucji” do pomocy w 2009 w związku z wielką epidemią grypy na Ukrainie. Federacja również była pomysłodawcą i organizatorem w pierwszej dekadzie XXI wieku trzech edycji Akcji Solidarni z Białorusią, udzielając pomocy charytatywnej dla osób represjonowanych i ich rodzin.

Nasuwają się analogie historyczne z sytuacją Polski sprzed 83 lat, gdy w nocą Hitler rozpoczął wojnę strzelając z dział do Westerplatte w Gdańsku, a teraz Putin strzela rakietami w Kijów i inne miasta Ukrainy. Nie pozwala to na obojętne przejście do porządku dziennego nad aktualnymi wydarzeniami i wymaga natychmiastowego wsparcia. Samorządowcy Rzeczypospolitej-państwa, które pierwsze w świecie uznało niepodległość Ukrainy – pomni dobrosąsiedzkiej współpracy z ukraińskimi partnerami wykazują się odpowiedzialnością, pamiętamy bowiem myśl wyrażaną nie raz na łamach paryskiej „Kultury” przez Jerzego Giedroycia – „Bez niepodległej Ukrainy, nie ma niepodległej Polski”. Dlatego nie zostawimy Was osamotnionych, bo na polskich samorządowców, którzy jednocześnie są Waszymi przyjaciółmi, zawsze możecie liczyć! Wolna, niepodległa, demokratyczna Ukraina zasługuje na solidarność Polski, Europy, USA i całego demokratycznego świata.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP