POSTANOWIENIE Nr 204/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III

z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej Sędziszów
w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Sędziszów
oraz przez Burmistrza Sędziszowa
wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Komisarz Wyborczy w Kielcach III 

postanawia co następuje:

§ 1. Zwołać I sesję Rady Miejskiej Sędziszów na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 10.30 w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Sędziszów oraz przez Burmistrza Sędziszowa, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

§ 2. Ustalić porządek obrad I sesji Rady Miejskiej Sędziszów, stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 3. Wykonanie postanowienia powierzyć Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach III
/-/ Bożena Fabrycy

Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego
w Kielcach III
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Porządek I sesji Rady Miejskiej Sędziszów (sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie – bud. A, poz. 0, pok. 7):

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej Sędziszów.2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sędziszowie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sędziszowie nowo wybranemu Burmistrzowi Sędziszowa zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Sędziszów.

5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quornm).

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Sędziszów.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sędziszów prowadzenia obrad.

9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Sędziszów.

10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Sędziszowa.

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej Sędziszów.