Na podstawie rut. 124 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), oraz art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, z dnia 12.07.2021r. w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Tomaszewski (reprezentującego firmę EMCA Volt),

Starosta Jędrzejowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka:

  1. Zezwolić Polskiej Grupie Energetycznej Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. Boleścice, gm. Sędziszów, oznaczonej numerem działki 397 o powierzchni 1,13 ha, brak założonej KW, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę linii 110 kV relacji Sędziszów – Jędrzejów2 w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Jędrzejowskiego z dnia 08 listopada 2021r. znak: WGN.6821.1.37.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z części w/w nieruchomości gruntowej
  2. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Poniżej pełna treść decyzji: