Starosta Jędrzejowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

Zezwolić Polskiej Grupie Energetycznej Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. Sosnowiec, gm. Sędziszów, oznaczonej numerem działki 245 o powierzchni 0,38 ha, dla której brak jest księgi wieczystej, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę linii 110 kV relacji Sędziszów -Szczekociny w zakresie
zgodnym z decyzją Starosty Jędrzejowskiego z dnia 06 lipca 2021r. znak:
WGN.6821.1.11.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z części w/w nieruchomości gruntowej.