Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działająca przez pełnomocnika Panią Ewę Makosz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Centrali Spółki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”

pismem z dnia 28.04.2021 r., znak: WOO-I.4210.6.2016.KT.19 wystąpił do Inwestora o uzupełnienie dokumentacji w tym raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Poniżej pełna treść Obwieszczenia: