ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH
zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4285/2021 z dnia 02.11.2021 r. znak: ZATiRA.IA.5161.175.2021, na wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych powierzchniowych w ramach krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dot. ewidencji zabytków
archeologicznych Archeologiczne Zdjęcie Polski, na obszarze AZP oznaczonym numerem 93-57 – w części tego obszaru znajdującej się w granicach woj. świętokrzyskiego, w ramach:
Krajowego progamu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, Cel szczegółowy nr 1: Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, Kierunek działania 2: Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym, Zadanie nr 3: Wsparcie dziala11 dokumentacyjnych zasobu zabytkowego. Uzupełnienie i ujednolicenie systemów ewidencyjnych zabytków archeologicznych oraz wzmocnienie ochrony i opieki nad nimi -AZP, zadania realizowanego na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie,
na terenie sołectw:

1) Mstyczów, Podsadek, Jeżów, Klimontów, Klimontówek- gm. Sędziszów, pow. jędrzejowski
2) Krężoły, Pękosław – gm. Wodzisław, pow. Jędrzejowski

Poniżej pełna treść obwieszczenia: