Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 07.01.2021 r., w dniu 17.03.2021r. została wydana decyzja Nr XIII/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sędziszów – GPZ Szczekociny, w km ok. 248,810 linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, na działkach nr ewid. 853/11 i 853/13 obręb 0003 Sędziszów, w jednostce ewid. 260206_4 Sędziszów – miasto – stanowiących teren zamknięty kolejowy.