Przekazanie na własność instalacji kolektorów słonecznych Mieszkańcom Gminy Sędziszów, wykonanych w roku 2016 w ramach projektu pod nazwą: „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów” w trybie „projektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż z dniem 30 stycznia 2022 r. kończy się 5-cio letni okres trwałości projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” finansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 1 umowy, którą Mieszkaniec uczestniczący w projekcie zawarł z Gminą Sędziszów po upływie okresu trwałości projektu, Mieszkaniec nabywa prawo własności Układu, przy czym Mieszkaniec zobowiązany do korzystania w budynku, w którym zamontowano Układ, z tego Układu lub innych urządzeń, zapewniających co najmniej takie same parametry, z punktu widzenia ochrony środowiska, przez okres kolejnych 5 lat.

Jednocześnie z upływem okresu trwałości projektu zakończy się okres gwarancji instalacji solarnych. Instalacja stanowić będzie własność Mieszkańca

Od 31 stycznia 2022 r. koszty związane z naprawą i ubezpieczeniem instalacji solarnej ponosi jej właściciel.