Szanowni Mieszkańcy Gminy Sędziszów

Mam zaszczyt, po raz trzeci, przedstawić Państwu, wprowadzony wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Raport o Stanie Gminy Sędziszów za rok 2020. Opracowanie i przedstawienie Raportu Radzie Miejskiej Sędziszów jest obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Raport daje samorządowi możliwość zaprezentowania, nie tylko przed Radą Miejską, ale również przed całą społecznością Gminy, zbiorczej informacji podsumowującej działalność organu wykonawczego za rok poprzedni.

Zawiera sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii , uchwał przyjętych przez Radę Miejską oraz informacji o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa.

Analiza raportu pokazuje jak zmienia się życie naszej lokalnej społeczności i jaki duży w tym udział mają fundusze zewnętrzne.

Zadaniem raportu jest również poszerzenie Państwa wiedzy na temat działań, jakie samorząd realizował w 2020 roku.

Analizowany 2020 rok był jakże inny od wielu poprzednich. Inny dla rodzin, zakładów pracy, samorządu. Z pewnością przejdzie on do historii jako jeden z trudniejszych okresów w rozwoju gospodarki Polski i całego świata.

Rozpoczęta w marcu 2020 roku i trwająca do dziś pandemia, odciska codziennie trwały ślad na życiu każdego z nas. To ciągle nowe obostrzenia sanitarne, inne formy pracy, nauki, bez spotkań, uroczystości, imprez kulturalnych czy sportowych. Brakowało nam tego, ale najważniejsza była troska o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

Jako samorząd wykonaliśmy większość planowanych zadań, wiele też rozpoczęliśmy. Wykonanie budżetu zamknęliśmy nadwyżką o wysokości +3,074 mln zł przy planowanym pierwszym deficycie w wysokości -3,952 mln zł. Narastającym bardzo szybko problemem samorządu (dotyczy to zdecydowanej większości samorządów w Polsce) jest drastyczne zmniejszenie udziału gminy w PIT i subwencji wyrównawczej, pogłębiające się znacząco niedofinansowanie zadań oświatowych, zwiększenie bieżących kosztów funkcjonowania w związku z podwyżkami opłat za energię elektryczną, wzrostem płacy minimalnej, ustawowym zwolnieniem z opodatkowania podatkami lokalnymi, np. bocznic kolejowych
i terenów leżących pod nimi (około 270 tys. zł rocznie).

Ale i tak jesteśmy samorządem, który nieprzerwanie od wielu lat znaczące środki przeznacza na inwestycje, gospodarując oszczędnie i umiejętnie pozyskując środki zewnętrzne z każdego możliwego źródła, wykorzystując potencjał pracowników urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych.

Niezwykle istotna jest współpraca z Radą Miejską i to że zawsze możemy liczyć na wielką operatywność naszych przedsiębiorców i mieszkańców płacących podatki. To właśnie z podatków możemy finansować udział własny w realizacji ważnych społecznie inwestycji, jak rewitalizacja SCK czy Osiedla Drewnianego, do których ze środków własnych dołożyliśmy
3,7 mln zł.

Najważniejsze dokonania naszego samorządu w 2020 roku to:

 • modernizacja placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Pawłowicach – 850 tys. zł;
 • modernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia – 500 tys. zł;
 • zakończenie budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków – 19,2 mln zł;
 • kolejny etap instalacji OZE – 680 tys. zł;
 • budowa świetlicy wiejskiej w Czekaju – 530 tys. zł;
 • kolejne dobudowy oświetlenia ulicznego – 189 tys. zł;
 • budowa kolejnych dróg asfaltowych;
 • remonty świetlic wiejskich i remiz OSP;
 • realizacja projektów społecznych.

Kilka dużych zadań zostało rozpoczętych. Najważniejsze to wspomniana już termomodernizacja SCK (4,5 mln zł) i Osiedla Drewnianego (2,4 mln zł), remonty mostów w Pawłowicach i Boleścicach z przebudową dróg (1,5 mln zł).

Kolejnymi wyzwaniami naszego samorządu wynikającymi z konsultacji z mieszkańcami, o część których zabiegamy składając wnioski o dofinansowanie lub włączając się w realizację są:

 • dostosowanie pomieszczeń żłobka do zwiększonych potrzeb mieszkańców;
 • budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Obecnie uczy się w niej 300 uczniów, a reforma oświaty likwidująca gimnazja i wprowadzająca szkoły podstawowe z klasami I-VIII, dla których gmina posiadała bardzo dobre warunki
  w obecnym Zespole Szkół Ogólnokształcących, spowodowała zwiększenie liczby uczniów w SP Nr 2 i brak odpowiedniej bazy sportowej i socjalnej. W tym temacie dwukrotnie składaliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety dwukrotnie nie otrzymaliśmy dofinansowania;
 • gazyfikacja gminy – po raz kolejny złożyliśmy ankiety z zapotrzebowaniem na gaz
  i jesteśmy ujęci w projekcie gazyfikacji;
 • rewitalizacja Rynku z przebudową ulicy Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej – złożony wniosek o dofinansowanie z RFIL;
 • budowa oświetlenia kablowego LED wzdłuż ulicy Dworcowej i przyległych ulic oraz w Boleścicach, Pawłowicach i Łowini – złożony wniosek do RFIL dla gmin popegeerowskich;
 • rewitalizacja placu przed pocztą – złożony wniosek do RFIL;
 • rewitalizacja Osiedla Drewnianego;
 • budowa zbiornika retencyjnego w Sędziszowie;
 • dalsza budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;
 • docelowo – budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – w opracowaniu jest koncepcja techniczna;
 • poprawa bezpieczeństwa przy drogach publicznych w tym budowa chodników na terenie całej gminy,
 • termomodernizacja i modernizacja obiektów trzech placówek (złożone wnioski do Funduszy Norweskich dla szkół w Mstyczowie, Krzcięcicach, oraz placówki w Zielonkach). Do RPO Województwa Świętokrzyskiego złożono wnioski dla szkoły w Boleścicach oraz świetlic i remiz w Sosnowcu, Słaboszowicach, Krzcięcicach, Przełaju, Zielonkach.

Są to rzeczywiste, pilne i realne potrzeby a ich realizacja będzie w dużej mierze uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Nie mniej ważne od inwestycji w infrastrukturę jest realizowanie projektów społecznych. Wsparcie młodych utalentowanych osób pomoże im nie tylko w rozwoju swoich pasji ale zachęci do pozostania w naszej gminie i pracy na rzecz jej rozwoju. Pomocy oczekują też osoby borykające się z problemami na rynku pracy, bezrobotni czy próbujący założyć własne biznesy. Musimy znaleźć też przestrzeń do aktywności dla osób, które przeszły już na emeryturę, dla rencistów, dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy oni posiadają ciągle duży potencjał, który można wykorzystać z pożytkiem dla rozwoju naszej gminy.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sędziszów! W dialogu i atmosferze współpracy możemy realizować wspólne plany i marzenia. Serdecznie zapraszam wszystkich do zapoznania się z przedstawionym raportem oraz do dyskusji. Każdy dobry pomysł pomoże nam w planowaniu dalszego rozwoju. Razem zmieniamy Gminę Sędziszów.

Z wyrazami szacunku
/-/ Burmistrz Sędziszowa