Zapraszam na XXXI sesję Rady Miejskiej Sędziszów VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na dzień 29 stycznia 2021 r. o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w systemie zdalnym.

W związku z pandemią Koronawirusa oraz objęciem od dnia 17 października 2020 r. czerwoną strefą powiatu jędrzejowskiego – co wiąże się ze znacznymi ograniczeniami wynikającymi z tego tytułu – obrady sesji będą odbywać się bez udziału publiczności w systemie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sędziszowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie za 2020 rok o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sędziszów.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz stałych Komisji Rady na 2021 r.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi p. Anny Z.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi p. Alberta Z.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów.
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej położonej w obrębie 0001 Sędziszów.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sędziszów wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Sędziszów przy ul. Spółdzielczej i ul. Gniewięcińskiej.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o.
16. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sędziszów na 2021-2032.
17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Mysiara


Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<