Nowy wzór deklaracji „śmieciowych” obowiązujący od dnia 21 kwietnia 2022 roku

Informujemy, iż od dnia 21 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty Uchwałą Nr XLIV/380/2022 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1441).

Nowy druk deklaracji dostępny jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, poziom -1, budynek B, na stronie www.sedziszow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Druk deklaracji dostęp >>> TUTAJ <<<

UWAGA !

Deklarację na nowym wzorze należy złożyć wyłącznie w sytuacji, gdy od dnia 21 kwietnia 2022 roku nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, urodzenie dziecka, zgon, zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, itp.).

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, jeżeli dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.