OBWIESZCZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA SĘDZISZOWA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 – cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.1.3.2020 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów” dla spółki Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Cała treść obwieszczenia: