Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, na wniosek PV Energia 14 SP. Z O.O., ul. Jana Pawła II 52/23, 98-200 Sieradz działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Grzegorza Romana Bujaka, z dnia 04.10.2023 r., uzupełniony w dniu 10.10.2023 r., 23.11.2023 r., 28.12.2023 r., 15.01.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Zielonki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zielonki, gmina Sędziszów, woj. świętokrzyskie”.

Poniżej pełna treść Obwieszczenia: