Od 1 stycznia 2022 roku gmina Sędziszów będzie rozliczała się z firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w oparciu o stawkę za 1 Mg odpadów komunalnych. Koszty usługi będą więc zależały od ilości odpadów odebranych z nieruchomości.

Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania opadami komunalnymi Rada Miejska Sędziszów w dniu 26 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXIX/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej  (Dz. Urz. Wojew. Święt. poz. 4082), która stanowi, iż od  1 stycznia 2022 roku obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
  • 32,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
    w sposób selektywny (opłata podwyższona).

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będzie podstawą do aktualizacji uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości podanej w zawiadomieniu.

Należy pamiętać, że po zmianie stawki mieszkaniec nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, a tylko uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu na wskazany rachunek bankowy. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, tj. przed otrzymaniem zawiadomienia mieszkaniec zobowiązany będzie do uregulowania różnicy kwoty wynikającej ze zmiany stawki.

Szanowni Mieszkańcy, opłaty za zagospodarowanie odpadów rosną w całej Polsce. Zmiany przepisów w gospodarce odpadami uderzają w samorządy. Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Od 2020 roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów. W związku z tym wzrosła liczba kursów, jakie muszą wykonać operatorzy a to przekłada się na koszty paliwa i pracy, które są pokrywane z budżetu gminy. Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące koszty paliwa, energii elektrycznej oraz płacy minimalnej.

W Polsce producenci opakowań praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Opakowań jest na rynku coraz więcej, bo produkujące je firmy nie mają żadnej motywacji, by wprowadzić opakowania zwrotne – nie ma żadnych mechanizmów fiskalnych, które je do tego mobilizują.

Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Część firm zajmujących się odzyskiem przestała prowadzić swoją działalność przez zmianę przepisów i postawione wymogi.

Zezwolono na zwiększenie ilości odpadów sprowadzonych do Polski. Producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy niż skupować te produkowane w kraju.

Drastycznie wzrosła tzw. „opłata środowiskowa” za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Opłata ta nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych lecz jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego. Przekłada się to na koszty prowadzenia działalności, dlatego też firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są zmuszone podnosić ceny.

Firmom zajmującym się odpadami narzucono nowe, bardzo kosztowne wymogi.

Przyczyną wzrostu opłat są też problemy ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów. Znacznie wzrosły ceny za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzających odpady. 

Jak wskazano powyżej wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest zależny od gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:

  1.  środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  2.  środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Gmina nie czerpie i nie może czerpać zysków z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zwracam się z apelem do wszystkich Mieszkańców aby podeszli w sposób odpowiedzialny do racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzenia właściwej ich segregacji. Od tego w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Tylko wspólne i odpowiedzialne działanie nas wszystkich sprawi, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą ponoszą nasi mieszkańcy będzie jedną z najniższych w województwie i kraju.