Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski”, którego Inwestorem jest spółka TAMAX  Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Więcej informacji: https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1068-7658