I. W związku z prowadzonym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy, że Gmina Sędziszów może wystąpić z wnioskami na:

– finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków, do których posiada tytuł prawny,

oraz
–  udzielenie podmiotowi będącemu właścicielem lub posiadaczem zabytku na terenie Gminy Sędziszów dotacji, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

II. Gmina Sędziszów  może wystąpić z wnioskami o dofinansowanie w trzech kategoriach:

1. do 150 000 złotych,
2. do 500 000 złotych,
3. do 3 500 000 złotych.

III. Deklaracje udziału należy składać do dnia 20 stycznia 2023r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

IV. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/