Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek spółki Palko Sp. z o.o., z siedzibą Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, działającej przez pełnomocnika Panią Wiolettę Chabę – Demiańczuk, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu zakładu PALKO Sp. z o.o. z siedzibą Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, istn. wylotami, ozn. Wl+W9, zlokalizowanymi na dz. ewid. nr 735, 863/4, 863/6, obręb 0008 Gniewięcin, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Poniżej pełna treść zawiadomienia: