Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Kielcach z dniem 1 lipca bieżącego roku rozpocznie realizację projektu „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Pod działanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.