Informujmy, że Burmistrz Sędziszowa określił terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów, tj.:

  • Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1 S-ów, SP2 S-ów, SP Pawłowice),
  • klas 1 szkół podstawowych (SP1 S-ów, SP2 S-ów, SP Pawłowice),
L.p.Rodzaj czynnościPostępowanie rekrutacyjnePostępowanie uzupełniające
1.złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkól podstawowych wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 07 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r.od 21 kwietnia 2022r. do 26 kwietnia 2022r.
2.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych   wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowejod 01 marca 2022r. do 11 marca 2022r.od 29 kwietnia 2022r. do 4 maja 2022r.
3.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.14 marca 2022r.05 maja 2022r.
4.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w formie pisemnego oświadczeniaod 15 marca 2021r. do 23 marca 2022r.od 10 maja 202r. do 13 maja 2022r.
5.podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych31 marca 2022r.8 czerwca 2022r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone zostały w uchwale nr III/114/2019 Rady Miejskiej Sędziszów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w poszczególnych szkołach i przedszkolu:

– Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie – tel. 413811205

– Szkołą Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie – tel. 413810120

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie – tel. 413811282

– Szkoła Podstawowa w Pawłowicach – tel. 413811065