Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania oraz, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo, te Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO. 420.8 3.2018.KN.4, uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 marca 2014 r., znak: WOOI.4210.8.2013.MGN.27…

Poniżej pełna treść zawiadomienia: