Informujmy, że Burmistrz Sędziszowa określił terminy i harmonogram czynności dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, tj. do.:

  • Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1 Sędziszów, SP 2 Sędziszów, SP Pawłowice),
  • klas 1 szkół podstawowych (SP1 Sędziszów, SP 2 Sędziszów, SP Pawłowice),

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

L.p.Rodzaj  czynnościPostepowanie rekrutacyjnePostepowanie uzupełniające
1.złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkół podstawowych wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnymod 01 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r.od 08 kwietnia 2024r. do 26 kwietnia 2024r.
2.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków i dokumentów o których mowa w pkt.1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150  ust.7-10 ustawy Prawo Oświatoweod 01 marca 2024r. do 08 marca 2024r.od 29 kwietnia 2024r. do 09 maja 2024r.
3.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                i kandydatów niezakwalifikowanych.11 marca 2024r.10 maja 2024r.
4.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i kl. I szkoły podstawowej w formie pisemnego oświadczeniaod 12 marca 2024r. do 22 marca 2024r.od 13 maja 2024r. do 17 maja 2024r.
5.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych25 marca 2024r.20 maja 2024r.

            Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone zostały w uchwale nr III/114/2019 Rady Miejskiej Sędziszów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 można uzyskać w poszczególnych szkołach i przedszkolu:

– Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie – tel. 413811205

– Szkołą Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie – tel. 413810120

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie – tel. 413811282

– Szkoła Podstawowa w Pawłowicach – tel. 413811065

W załączeniu uchwała.